Späť na zoznam

Analytický slovník

a
A/B test
Aktívni používatelia (Active Users) Akvizícia (Acquisition) Analýza API (Application Programming Interfaces) App+Web Asistovaná konverzia (Assisted Conversion) Atribúcia (Attribution) Atribučný model (Attribution Model)
b
Big Data
BigQuery Bounce
c
CAC (Customer acquisition cost)
Cieľ (Goal) Client ID Cohortova analýza Consent mode Cookie CPA (Cost-per-acquisition) CPC (Cost-per-click) CPV (Cost-per-view) Cross-Device Cross-Domain CTA (Call-to-action) CTR (Click-through rate)
d
Data blending
Dátová analytika Dátový model (Data Model) Dimenzia (Dimension)
e
Enhanced Ecommerce
f
Facebook Analytics
Facebook Pixel Firebase
g
GDPR (General Data Protection Regulation)
Google Analytics Google Analytics 4 (GA4) Google Data Studio Google Optimize Google Search Console Google Signals Google Tag Manager
i
IAA (International Analytics Academy)
IP adresa
j
JavaScript
k
Kanál (Channel)
Konverzia (Conversion) Konverzný pomer (Conversion rate) KPI (Key Performance Indicator)
l
Local Storage
LTV (Lifetime value)
m
Machine learning
Médium (Medium) Metrika (Metric) Miera okamžitých odchodov (Bounce rate)
n
Not set
o
Obrat (Revenue)
Organická návštevnosť (Organic traffic)
p
PII (Personally Identifiable Information)
Priama návšteva (Direct) Priemerná dĺžka relácie (Average Session Duration) Prístup (Hit) Publikum (Audience) Python
r
R programovací jazyk
Referral Referral Exclusion List Regex (Regular Expression) Relácia (Session) Remarketing ROAS (Return on advertising spend)
s
Scroll Depth
Segmentácia (Segmentation) Session Storage Social (Návštevnosť zo sociálnych sietí) Spúšťač (Trigger)
u
Udalosť (Event)
Unikátni návštevníci (Unique Visitors) Universal Analytics User ID UTM parametre Užívateľ (User)
v
Vlastná dimenzia (Custom Dimension)
Vlastná metrika (Custom Metric) Vlastníctvo (Property) Vracajúci sa návštevník (Returning visitor) Vypočítaná metrika (Calculated Metric) Vzorkovanie (Sampling)
z
Zdroj (Source)
Zobrazenia stránok (Pageviews) Zobrazenie (View) Zoskupenie kanálov (Channel Grouping) Zoskupenie obsahu (Content Grouping)
A/B test je experiment, ktorí v náhodnom poradí distribuuje dvom testovacím skupinám dva rôzne varianty určitého subjektu. A/B testy sa najčastejšie používa v marketingu, pri UX/UI, v biznisovom riadení, ale aj pri testovaní nových produktov, pričom sa testujú buď štatistické hypotézy, alebo dva rôzne testovacie vzorky.
Google Analytics umožňuje pozrieť si dáta o návštevníkoch v reálnom čase, a to buď na domovskej stránke v Google Analytics alebo v sekcii Real-time. Aktívni používatelia sú v tomto kontexte tí používatelia, ktorí v danom momente sledujú obsah na vašom webe.
Akvizícia vo všeobecnosti je spôsob, akým niečo nadobudnete. V Google Analytics máte k dispozícií prehľad reportov s názvom akvizícia, ktoré vám poskytuje informácie o tom, ako sa k vám dostali používatelia. Viete si tam pozrieť z akých stránok užívatelia prišli, alebo koľko užívateľov vám priniesli marketingové kampane v Google Ads. 
Analýza je postup poznávania začínajúci spracovaním zozbieraných dát, hľadaním spoločných znakov a vzorov, ktorý končí interpretáciou výsledkov. Na základe získaných poznatkov by sme mali získať jasný a zrozumiteľný postup riešenia aktuálnej situácie.
Slovenský preklad API, rozhranie pre programovanie aplikácií, asi väčšine populácie nepovie nič. Môžeme si to predstaviť ako súhrn funkcií nejakej externej aplikácie, alebo databázy, ktorú chceme používať na našom webe. Konečný používateľ API nemusí nič nanovo programovať. Jednoducho použije presne definované príkazy (alebo dokonca užívateľsky príťažlivé rozhranie), ktorými požadovanú akciu vykoná.
Google Analytics App+Web bolo označením novej verzie Google Analytics, ktorú spoločnosť Google predstavila v lete v roku 2019. Google Analytics App+Web bol premenovaný na Google Analytics 4.
Za asistovanú konverziu môžete považovať každú interakciu používateľa s vašou stránkou na ceste ku splneniu konverzie (konverzná cesta), ktorá prechádza poslednej interakcii. Pre lepšie pochopenie si to vysvetlíme na príklade z futbalu:
Atribúcia vám umožňuje kontrolovať, akú zásluhu si za konkrétnu konverziu pripisujú jednotlivé marketingové kanály. Jednotlivé atribučné pravidlá sú zhmotnené v atribučných modeloch. Google Analytics ponúka niekoľko atribučných modelov, pričom si môžete vytvoriť aj vlastný, ktorý viac vyhovuje špecifickým potrebám vášho biznisu.
Atribučný model je súhrn pravidiel, podľa ktorých priraďuje Google Analytics (alebo iný analytický nástroj) zásluhy jednotlivým marketingovým kanálom na získaní konverzie. Neexistuje správny, alebo nesprávny atribučný model, jeho výber vždy závisí od konkrétneho biznis modelu. V Google Analytics poznáme niekoľko atribučných modelov:
Súbor dát, ktorý je kvôli svojmu objemu (rádovo v petabajtoch) nutné spracovávať inak ako konvenčnými softvérovými nástrojmi. Big Data ukladá informácie v štruktúrovanej forme, pričom tie sú ďalej spracovávané pomocou vyspelých prediktívnych, alebo behaviorálnych analýz. Ďalším spôsobom je riešiť čiastkové analýzy, kedy za zo súboru dát na vyžiadanie vytiahnu len tie dáta, ktoré sú potrebné na konkrétnu analýzu.   
Webová služba postavená na báze REST, ktorá umožňuje vykonávať interaktívne analýzy objemných databáz (Big Data) zo služby Google Storage. BigQuery je prístupné pre zákazníkov s Google Analytics 360.
Bounce, odchod, alebo opustenie stránky sa započíta vtedy ak relácia (Session) používateľa obsahuje iba jedno zobrazenie stránky (Pageview). Bounce je možné prerušiť vykonaním interaktívnej akcie (interactive event), na čo treba myslieť pri nastavovaní udalostí (Events) v Google Tag Manageri - niektoré eventy, ako napríklad scroll depth by mali byť nastavené ako neinteraktívne (non-interactive event). V opačnom prípade môže metrika Bounce rate vracať nereálne výsledky, t.j. hodnoty blízke k nule.
Cena za získanie zákazníka je vyjadrením jednoduchého vzťahu medzi vynaloženými nákladmi a množstvom nových zákazníkov, ktorých sme získali v rámci kampane.
Predstavuje akciu používateľa, ktorá prispieva k úspešnosti vášho biznisu. Väčšinou sa jedná o mikro- alebo makro-konverziu. Dobrými príkladmi môže byť zapísanie do newslettera, vyplnenie kontaktného formulára (mikro-konverzia) alebo zakúpenie produktu či služby (makro-konverzia).
Google Analytics používa jedinečný identifikátor, Client ID, ktorý umožňuje identifikovať jednotlivé relácie toho istého používateľa. Pri štandardnom nastavení je identifikátor pridelený náhodne a je uložený ako cookie v prehliadači používateľa.
Cohortova analýza je typ reportu, ktorý zobrazuje užívateľov (Users) segmentovaných podľa dátumov. Tento typ analýzy je možné použiť, ak chcete porovnať správanie užívateľov, ktorí na web prišli napr. v rozličných ročných obdobiach, alebo v iných týždňoch. Vďaka cohortovej analýze viete nepriamo vyhodnotiť vplyv offline marketingovej kampane.
Google Consent Mode je mechanizmus, ktorý umožňuje tagom od Google-u reagovať na úroveň súhlasu vašich používateľov. Nenahrádza však funkcionalitu cookie lišty.
Malý textový súbor, ktorý sa ukladá do prehliadača návštevníka pri prezeraní webových stránok. Cookies sa používajú napríklad na sledovanie vracajúcich sa návštevníkov, alebo zapamätanie zvoleného jazyka na webovej stránke.
Cena za získanie (akvizíciu) používateľa je vyjadrením jednoduchého vzťahu medzi vynaloženými nákladmi a množstvom nových používateľov, ktorých sme získali v rámci kampane.
Spôsob nacenenia reklamnej plochy na webe, pri ktorom zadávateľ platí za každé kliknutie na reklamný banner. Pri nastavení CPC kampane sa uvádza maximálna cena za kliknutie, ktorú sme ochotný zaplatiť za interakciu používateľa s reklamou.
Spôsob nacenenia pre video kampane, kde zadávateľ reklamy platí len za pozretie. Pozretie sa započítava v prípadoch, že divák videl aspoň 30 sekúnd z videa, prípadne celé video pod 30 sekúnd, alebo ak interagoval s reklamou. Ktorákoľvek z uvedených aktivít automatický započíta CPV.
Aby sme mohli vyhodnotiť na webe aktivitu užívateľa naprieč zariadeniami, je nutné v nastaveniach Google Analytics povoliť Google Signals. Na identifikáciu používateľa (User) sa v tomto prípade používa prihlásenie používateľa do svojho Google účtu, pričom Google posiela do Google Analytics anonymizované a agregované dáta o týchto užívateľoch. 
Cross-domain, alebo aj cross-domain tracking je špeciálna forma implementácie, kedy jedno vlastníctvo Google Analytics zbiera dáta z viacerých súvisiacich webových stránok, ako napríklad samostatná landing page, e-shop a nákupný košík na samostatnej doméne. Prechod medzi jednotlivými webmi by pri štandardnej implementácii rozdelil reláciu, zatiaľ čo pri cross-domain trackovaniu je celá takáto cesta užívateľa meraná ako jedna relácia. Na identifikáciu užívateľa pri cross-domain sa používa Client ID.
CTA predstavuje obsah ktorý vyzýva používateľa ku konaniu. Takáto výzva môže mať podobu tlačidla, zvukovej stopy alebo obyčajného textu, ktorého cieľom je priviesť užívateľa, poslucháča, alebo čitateľa k požadovanéj aktivite.
Miera prekliku je jednou z najpoužívanejších metrík online marketingu. Predstavuje pomer medzi počtom kliknutí a počtom zobrazení a udáva sa v percentách. Vzorec na výpočet miery prekliku je: CTR = (počet kliknutí / počet zobrazení) x 100
Data blending (zlučovanie dát) je proces pri ktorom sa kombinujú údaje z viacerých zdrojov do jedného výstupu. Príkladom zlučovania dát je napríklad kombinovanie údajov o návštevnosti dvoch webov v jednom prehľade, prípadne zlúčenie údajov o klientoch zo CRM s údajmi o správaní užívateľov na webe.
Dátová analytika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá spracovaním a vyhodnocovaním dát. Výsledkom dátovej analýzy je zodpovedanie otázok (zväčša biznisových) na základe relevantných dát. Základnými piliermi dátovej analytiky sú:
 • Určenie cieľov dátovej analýzy
 • Zber relevantných dát
 • Čistenie a úprava dát
 • Analýza dát
 • Interpretácia výsledkov
Google Tag Manager pristupuje k zaznamenaným dátam na stránke prostredníctvom dátového modelu. Úlohou dátového modelu je zatriediť vlastnosti z dátovej vrstvy (dataLayer) a priradiť im ich uvedené vlastnosti. Prispôsobuje všeobecné dáta pre špecifický nástroj ako je Google tag manager.
Každý prehľad služby Analytics je tvorený dimenziami a metrikami. Dimenzie sú atribúty vašich údajov a vo väčšine prípadov majú textovú podobu. Napríklad dimenzia mesto označuje mesto - Paríž alebo New York, kde vznikla návšteva. Zoznam všetkých dimenzii a metrík nájdete na tomto odkaze.
Enhanced Ecommerce (EEC) je rozšírenie pre Google Analytics (GA), ktoré vám umožňuje lepšie sledovať a pochopiť správanie zákazníkov pri ich nákupnom procese. Implementáciou Enhanced Ecommerce získate prístup k podrobným dátam z vášho elektronického obchodu ako sú transakcie, prezretia produktových stránok, alebo k vizualizácii správania používateľov v procese platby.
Facebook Analytics bol bezplatný analytický nástroj, pomocou ktorého mohli weboví analytici sledovať interakcie užívateľa na webovej stránke, podobne ako pri Google Analytics. Veľkou výhodou Facebook Analytics bola dostupnosť demografických údajov pri tých užívateľoch, ktorí majú konto na Facebooku. Implementácia Facebook Analytics prebieha za pomoci Facebook pixela.
Jedná sa o analytický nástroj, ktorý umožňuje merať efektívnosť reklamy v prostredí Facebook Analytics. Facebook pixel je postavený na báze JavaScriptu a najjednoduchšou možnosťou, ako ho nainštalovať na web, je prostredníctvom Google Tag Managera.
Firebase je platforma na vývoj mobilných (iOS, Android) aj webových (JavaScript) aplikácií. To však nie je všetko. Firebase v sebe zahŕňa 18 špecializovaných nástrojov (a ďalšie rozšírenia), pomocou ktorých je možné aplikácie ďalej monitorovať, testovať a, samozrejme, analyzovať prostredníctvom Google Analytics.
Nariadenie Európskej Únie o ochrane osobných údajov. V širšom zmysle slova sa jedná o súbor opatrení, ktoré musí mať zadefinované a dodržiavať každá firma, ktorá spracováva osobné údaje svojich zákazníkov aj zamestnancov. V oblasti online marketingu sa kladie dôraz na anonymizovanie dát, správne nastavenie remarketingových publík a ochranu osobných údajov, ktoré sa prenášajú a spracovávajú prostredníctvom online kanálov. Osobným údajom je aj súbor cookie, takže správne nastavenie cookie lišty je viac ako odporúčané.
Je online nástroj spoločnosti Google Inc., ktorý poskytuje štatistiky návštevnosti webových stránok. Princípom fungovania je umiestnenie časti zdrojového kódu od Google, do webovej stránky majiteľa. Tento kód zabezpečuje zbieranie informácii, ktoré sú prístupne majiteľovi webovej stránky cez rozhranie služby Google Analytics na stránke www.google.com/analytics/.
Google Analytics 4 (GA4) je najnovšia verzia služby Google Analytics. Môžete ju poznať aj pod názvom App + Web, čo bola do jesene 2020 beta verzia súčasnej verzie GA4. Pri vytváraní nového účtu v Google Analytics je GA4 momentálne predvolená verzia. Stále si však viete vytvoriť aj účet len v staršej verzii Universal Analytics, alebo účty v oboch verziách súčasne.
Google Data Studio je nástroj od spoločnosti Google Inc. Umožňuje vizualizovať, vyhodnocovať a zdieľať dáta. Jeho hlavnou výhodou je, že spája dáta z rôznych zdrojov. Napríklad z nástrojov ako Google Analytics, Google Ads, Facebook, Google Spreadsheet a mnohých ďalších.
Google Optimize je nástroj od spoločnosti Google Inc. Ide o nástroj na optimalizáciu webu, ktorý umožňuje upravovať UX prvky webu bez zásahu programátora a vytvárať testovacie scenáre pre A/B testy. Google ponúka tento nástroj zadarmo, ale aj vo verzii 360 pre náročnejších zákazníkov. 
Google Search Console (bývalý Google Webmaster Tool) je nástroj od spoločnosti Google Inc. Je to analytický nástroj, ktorý poskytuje majiteľom webových stránok informácie o výkonnosti a indexácii webu vo vyhľadávaní Google. Cenné sú najmä informácie o vyhľadávacích frázach, cez ktoré sa návštevníci na web dostali, keďže tieto dáta sa nenachádzajú v Google Analytics.
Metóda pomocou ktorej je možné zoskupovať dáta v Google Analytics do Cross-Device reportov na základe údajov o používateľoch od Googlu. Google Signals používa agregované a anonymizované dáta o používateľoch, ktorí sa prihlásujú do svojho Google účtu na rôznych zariadeniach.
Google Tag Manager je nástroj od spoločnosti Google Inc. Umožňuje rýchlo a jednoducho vkladať rôzne tagy (Tags) na váš web bez potreby modifikáciu kódu stránky. Pod pojmom tagy rozumieme pixely či skripty, ktoré poznáte z rôznych marketingových nástrojov (Google Ads, Facebook a pod.). Google Tag Manager teda predstavuje stredný článok, vďaka ktorému sme schopní zdieľať informácie z webu s ďalším nástrojom. Napríklad to môže byť spomínaný Facebook či Google Analytics.
Medzinárodná analytická akadémia je spoločný vzdelávací projekt 3 európskych agentúr - holandského Maxleadu, nemeckého Morefire a slovenskej DASE. Cieľom IAA je vyškoliť webových analytikov a konzultantov, ktorí budú dodávať klientom prvotriedne služby v oblasti webovej analytiky.
IP adresa je jedinečný identifikátor uzla (počítača, mobilného telefónu) v sieti, cez ktorú toto zariadenie komunikuje s inými zariadeniami, a to prostredníctvom IP protokolu, teda cez internet.
JavaScript je programovací jazyk, ktorý tvorí spolu s HTML a CSS základ technológie World Wide Web (WWW). Bol vyvinutý v roku 1993 na Illinoiskej univerzite a už v roku 1995 bol implementovaný do prvých webových prehliadačov. Javascript slúži na budovanie dynamických webových stránok a vytváranie interaktívnych prvkov na webe.
Pod kanálmi rozumieme najvyššiu úroveň zoskupenia zdrojov návštevnosti v inbound marketingu. Každý kanál v sebe zahŕňa vlastné kombinácie preddefinovaných zdrojov a médií. Základné zoskupenie kanálov obsahuje napríklad organickú návštevnosť (Organic Traffic), platené vyhľadávanie (Paid Search) alebo Social, čo je návštevnosť zo sociálnych sietí.
Bod, v ktorom je splnená činnosť alebo odpoveď na výzvu k akcii. Napríklad prihlásenie na odber noviniek alebo zakúpenie služby/výrobku.
Konverzný pomer je hodnota vyjadrená v percentách, ktorá sa vypočítava ako počet konverzií / počet unikátnych návštevníkov. Google Analytics však túto metriku vypočítava ako počet konverzií / počet relácií (session). Je otázne, ktorý výpočet je správny. Ak predpokladáte, že návštevník má pred uskutočnením konverzie navštíviť vašu stránku viackrát, je pre vás lepšie využívať výpočet konverznej miery založenej na počte unikátnych návštevníkov.
Key Performance Indicator (KPI) je merateľná hodnota, ktorá demonštruje, ako efektívne dosahuje firma jej kľúčové biznisové ciele. Organizácie používajú KPI na hodnotenie úspechu pri dosahovaní ich cieľov. Viac si môžete prečítať v článku 5 dôležitých ukazovateľov KPI v službe Google Analytics. 
Local Storage je typ webového úložiska, ktoré umožňuje webovým aplikáciám ukladať informácie na strane užívateľa, v pamäti prehliadača. Najväčší rozdiel medzi Local Storage a súborom Cookie je v kapacite úložiska. Zatiaľ čo Cookie umožňuje ukladať dáta do 4 kB, Local Storage má kapacitu až 10 MB. Údaje uložené v Local Storage sa vymažú po dátume expirácie. Ak potrebujete uložiť údaje len pre aktuálnu reláciu Session, použijete Session Storage
Hodnota zákazníka (z angličtiny Customer Lifetime Value) je odhad priemerného výnosu, ktorý zákazník vygeneruje pri všetkých jeho budúcich nákupoch. Hodnota Lifetime value pomáha pri ekonomických rozhodnutiach firmy, pri plánovaní rozpočtu na marketing, odhadu ziskovosti a pri prognózovaní ďalšieho rastu firmy.
Machine learning, alebo aj strojové učenie, je podskupinou umelej inteligencie. Pri strojovom učení riešia počítače určitú úlohu bez explicitných príkazov programátora. Príkladom využitia je systém na rozoznávanie spamu, prípadne systém na detekciu anomálií.
Všeobecná kategória zdroja, napríklad organické vyhľadávanie (organic), platené vyhľadávanie (cpc), alebo odkazujúci zdroj (pri ňom sa uvádza médium ako referral).
Metriky sú kvantitatívne merania priradené k dimenziám a vo väčšine prípadov majú číselnú podobu. Metrický údaj relácie predstavuje celkový počet relácií (Sessions). Metrický údaj počet stránok na reláciu informuje o priemernom počte stránok zobrazených počas jednej relácie.
Udáva percentuálny počet návštevníkov, ktorí prišli na stránku a v zápätí ju bez vykonania ďalšej akcie opustili. Vysoká miera odchodov často indikuje, že ich stránka neoslovila, alebo na nej nenašli to, čo hľadali. Pozor, v prípade one-page stránok je táto metrika nepoužiteľná, pretože sa používateľ nemá kam inde prekliknúť. Počíta sa ako percentuálny pomer relácii (sessions), v ktorých bola používateľom vykonaná iba jedna interakcia - zobrazenie stránky (pageview).
Pri niektorých dimenziách v Google Analytics občas môžete nájsť hodnoty (not set). Znamená to, že Google Analytics nemá k dispozícii údaje pre danú dimenziu a väčšinou to indikuje chybu v implementácii.
Pojmom Revenue označujeme v online marketingu a v Google Analytics súhrnný obrat vykonaných transakcií na webe, či v mobilnej aplikácii v určitom časovom období. Či metrika Revenue bude obsahovať hrubý obrat (spolu s daňou a poštovným), alebo čistý zisk, závisí od konkrétnej implementácie.
Organická návštevnosť je návštevnosť, ktorá prichádza z neplatených výsledkov vyhľadávania, napríklad cez Google alebo Bing. Opakom je platená návštevnosť, napríklad z Google reklám vo vyhľadávaní.
Podľa Zmluvných podmienok služby Google Analytics, ktoré nadobudli platnosť pred nariadení Európskej únie ohľadom GDPR, je zakázané zhromažďovať osobné údaje používateľa. Vaše prehľady nesmú obsahovať e-mailové adresy, telefónne čísla, adresy, celé mená a ďalšie osobné údaje. 
Priama návšteva je taká návšteva webu, ktorá nemá odkazujúci zdroj (referral). Priama návšteva nastane vtedy, keď užívateľ priamo napíše adresu webu do prehliadača, klikne na záložku v prehliadači, prípadne dostane link na konkrétnu stránku. Zdroj je v takom prípade označený ako Direct a Medium ako (not set) alebo (none).
Metrika, ktorá vyjadruje, koľko času trávia návštevníci na vašom webe v rámci jednej relácie (session). Hodnota je však len orientačná a to z niekoľkých dôvodov:
 1. Google Analytics nemeria čas strávený na poslednej stránke v rámci jednej relácie (session).
 2. Ak je vstupná stránka zároveň poslednou (bounce), relácia sa síce započíta, ale vzhľadom na vyššie uvedené budú mať všetky návštevy čas 0 sekúnd, čo značne ovplyvní priemerný čas na stránke.
 3. Negatívny vplyv na priemerný čas na stránke majú aj návštevy botov. Je preto dôležité ich priebežne filtrovať.
Aktivita na stránke, ktorá vedie k odoslaniu údajov do Google Analytics. Prístupy sa rozdeľujú do dvoch skupín - s interakciou a bez interakcie. To v akej skupine sa prístup nachádza, má vplyv na vašu mieru okamžitých odchodov zo stránky.
Publikum je skupina užívateľov (Users), resp. návštevníkov webu, ktorí vyhovujú vami definovaným podmienkam. Publikum je možné definovať podľa rôznych aspektov:
 • Demografia (vek, pohlavie)
 • Lokalita (krajina, mesto, aktuálna poloha)
 • Správanie (navštívené stránky, nákupy, interakcie)
 • Zdroj návštev (organika, social, referral)
 • Vlastností (záľuby, zamestnanie)
Python je jedným z najrozšírenejších programovacích jazykov na svete. V DASE ho máme obzvlášť radi, (nielen) preto, že vznikol v Holandsku, ale najmä preto, že sa s obľubou používa v oblasti dátovej analytiky a strojového učenia. Python vznikol na báze open-source a dnes ho používajú aj takí giganti vo svete IT ako Google, NASA, či Facebook.
Programovací jazyk R sa využíva predovšetkým na štatistickú analýzu a grafické zobrazenie dát. Keďže sa jedná o bezplatný programovací jazyk s množstvom užívateľov, stal sa prakticky štandardom v oblasti štatistiky a dátovej analytiky.
Referral označuje návštevu na stránke z webu tretej strany prostredníctvom HTML odkazu, ide o tzv. odkazujúci zdroj. Google Analytics automaticky rozoznáva URL adresu, z ktorej návštevník prišiel a príslušnú doménu zaradí do zoznamu zdrojov návštevnosti ako referral. V prípade, že niektorú doménu chceme zo zoznamu odkazujúcich zdrojov vylúčiť, použijeme Referral Exclusion List.
Nie vždy je zaradenie webu do zoznamu odkazujúcich zdrojov návštevnosti žiadúce - obzvlášť v prípade, ak sa na štandardnej užívateľskej ceste nachádza iný web, najčastejšie ide o platobnú bránu. Referral totiž preruší reláciu (Session)
Regulárne výrazy (skrátene aj regexp alebo regex) je textový reťazec, ktorý obsahuje špeciálne znaky. Najčastejšie sa regex využíva pri vyhľadávaní alebo manipulácií s textom. Tento jazyk zaviedol americký matematik Stephen Cole Kleene, ktorý pomohol založiť základy teoretickej informatiky.
Časové obdobie, v rámci ktorého je používateľ aktívny na vašom webe či vo vašej aplikácii. Ak používateľ počas 30 a viac minút nevykoná žiadnu činnosť, každá ďalšia aktivita sa priradí novej relácii. Používatelia, ktorí opustia váš web, no vrátia sa do 30 minút, sa započítavajú do pôvodnej relácie.
Remarketing je metóda online reklamy umožňujúca cieliť reklamu tým ľuďom, ktorí predtým navštívili web inzerenta. Výhodou remarketingových reklamných kampaní je oveľa väčšia efektivita kampaní v porovnaní s klasickými bannerovými kampaňami, keďže reklama sa zobrazuje ľuďom, ktorý daný web, značku, produkt, či službu už poznajú.
Metrika ROAS (z anglického Return on Advertising Spend) reprezentuje návratnosť investície do reklamy a slúži na vyhodnocovanie efektivity jednotlivých reklamných kampaní. Vzorec pre výpočet ROAS je: ROAS = hrubý príjem z reklamnej kampane / náklady na reklamnú kampaň
Scroll Depth, alebo aj hĺbka posunu udáva, pokiaľ sa užívateľ zoscrolloval počas jeho návštevy na stránke. Hodnota Scroll Depth je uvádzaná zvyčajne v percentách, kde 0% je začiatok viewportu a 100% je koniec stránky. Pre meranie Scroll Depth sa použíma špecifický trigger v Google Tag Manageri.
Segmentácia dát je proces prevzatia dát a ich následnej segmentácie tak, aby ich bolo možné efektívnejšie využívať v rámci marketingu a analýz. Dáta sa segmentujú na základe určitého typu spoločných charakteristík, napríklad vek, pohlavie, zdroj návštevnosti.
Session Storage je typ webového úložiska, ktoré umožňuje webovým aplikáciám ukladať informácie na strane užívateľa, a to v pamäti prehliadača. Najväčší rozdiel medzi Session Storage a súborom Cookie je v kapacite úložiska. Zatiaľ čo Cookie umožňuje ukladať dáta do 4 kB, Session Storage má kapacitu až 10 MB. Údaje uložené v Session Storage sa vymažú ihneď po ukončení relácie (Session). Ak potrebujete uložiť údaje na dlhšiu dobu ako po dobu jednej relácie, použijete Local Storage.
V kanáli Social sa zaznamenávajú všetky návštevy, ktoré prichádzajú zo sociálnych sieti a vlastnosť Medium je označená ako Referral alebo súhasí s regexom ^(social|social-network|social-media|sm|social network|social media)$.
Spúšťač, alebo trigger je jedna z troch základných inštancií, ktoré používa Google Tag Manager. Trigger je v podstate JavaScriptová funkcia, ktorej úlohou je sledovať, či v prehliadači nastala špecifická udalosť. Triggerom môže byť:
 • Page View (gtm.js) 
 • DOM Ready (gtm.dom)
 • Window Loaded (gtm.load)
 • Click - All Elements (gtm.click)
 • Click - Just Links (gtm.linkClick)
 • Element Visibility (gtm.elementVisibility)
 • Form Submission (gtm.formSubmit)
 • Scroll Depth (gtm.scrollDepth)
 • YouTube Video (gtm.video)
 • Vlastná udalosť
Udalosti sú interakcie používateľov s obsahom, ktoré možno merať nezávisle od načítania webovej stránky alebo obrazovky. Príkladmi akcií, ktoré odporúčame analyzovať ako udalosti, sú stiahnutia, kliknutia na odkaz, odoslania formuláru alebo prehrania videa.
Táto metrika v súčastnosti v Google Analytics nejestvuje. V roku 2014 bola premenovaná na metriku Užívateľ (User)
Universal Analytics je staršia verzia služby Google Analytics, ktorá slúži na zhromažďovanie informácií o aktivite na webe. Od októbra 2020 je však predvolenou verziou Google Analytics 4.
User ID je jedinečný identifikátor používateľa, ktorý viete používať v Google Analytics. Tento identifikátor sa zväčša generuje po autentifikácií používateľa, ktorá najčastejšie prebieha prihlásením.
UTM parametre sú bity textu, ktoré môžete pridať k odkazu a podať tým oveľa viac informácií Google Analytics-u o každej adrese. V podstate UTM kódy vysvetľujú príbeh o tom, ako k vám prichádza vaša návštevnosť. 
Google Analytics identifikujte používateľov na základe súborov cookie prvej strany (first-party cookies) s názvom _ga, do ktorého vkladá identifikátor klienta (Client ID) Google Analytics. V tomto prípade je teda užívateľ akýkoľvek prehliadač alebo zariadenie, pomocou ktorého navštívi stránku. Ak ten istý človek navštívi váš web z mobilu, pracovného notebooku a firemného notebooku,  Google Analytics vám započíta troch užívateľov, aj keď v skutočnosti sa jednalo o jednu a tú istú osobu.
Dimenzia, ktorú sme sami vytvorili a pomenovali. Pomocou vlastných dimenzií môžeme opísať údaje, ktoré nie sú zahrnuté v predvolených dimenziách v službe Google Analytics. Príkladom môže byť sekundárna dimenzia typ používateľa (prihlásený / neprihlásený). Pre neplatenú verziu Google Analytics je k dispozícii 20 vlastných dimenzií.
Podobne ako pri vlastných dimenziách, aj pri vlastných metrikách môžete v bezplatnej verzii Google Analytics využiť 20 voľných slotov, pri Google Analytics 360 je to až 200 vlastných metrík. Príkladom vlastnej metriky môže byť cena pred produktu zľavou, alebo hodnota zľavového kupónu.
Vlastníctvo predstavuje úroveň v rámci účtu Google Analytics, do ktorej sa odosielajú dáta a vytvárajú zobrazenia. Do každého účtu môžete pridať až 50 vlastníctiev. Každé vlastníctvo má svoj vlastný sledovací kód. V rámci každého vlastníctva viete využívať 20 vlastných dimenzií a metrík.
Návštevník, ktorý môže byť identifikovaný z prechádzajúcich návštev prostredníctvom cookies alebo iného overovania (User ID/Client ID).
Vypočítané metriky (alebo aj kalkulované metriky) sú metriky definované používateľom, ktoré sa vypočítavajú na základe existujúcich metrík. Pomáhajú vám získať relevantnejšie informácie, ktoré môžete využiť pri vašich analýzach. Napríklad si môžete vypočítať priemerný počet zobrazených produktov pred transakciou pomocou vzorca: {{Product Detail Views}} / {{Transactions}}. Tento údaj vám môže pomôcť pri lepšom pochopení správania užívateľov na vašich stránkach.
Postup, pri ktorom sa zo všetkých údajov o návštevnosti vyberie podmnožina údajov a vytvorí prehľad trendov zistených v danej množine vzoriek. Vzorkovanie sa používa na zníženie výpočtovej náročnosti a skrátenia potrebného času na spracovanie. Napríklad Google Analytics zobrazí 78 % zo všetkých relácií (Sessions), ktoré boli v danom čase zaznamenané.
Zdroj návštevnosti, ktorým je napríklad vyhľadávač (napr. Google, Bing, Yandex, Yahoo) alebo akákoľvek doména (example.com), z ktorej prišla návštevnosť na náš web.
Zobrazenie webovej stránky používateľom. Zobrazenie stránky sa zaznamená zakaždým, keď sa načíta skript, ktorý túto metriku meria, napríklad Google Analytics skript.
Zobrazenie predstavuje úroveň v rámci účtu Google Analytics, kde môžete získať prístup k prehľadom dát a nástrojom na analýzu. Pri vytvorení nového vlastníctva, vytvorí Google Analytics jedno nefiltrované zobrazenie. V jednom vlastníctve môžete vytvoriť maximálne 25 zobrazení. 
Súhrn zdrojov návštevnosti v prehľadoch akvizície, ktoré zoskupujú dohromady viaceré marketingové aktivity. Zoskupenia kanálov vám umožňujú zobraziť a porovnať zoskupené metriky podľa názvu kanála, ako aj podľa individuálneho zdroja návštevnosti, média alebo názvu kampane.
Táto funkcia vám umožňuje v Google Analytics zoskupovať viacero jednotlivých stránok, ktoré majú spoločné znaky do skupín. Takto si môžete zlúčiť všetky produktové stránky alebo všetky blogové články a vyhodnocovať tak výkonnosť týchto skupín pomocou spoločných metrík, ako napríklad súhrnný počet zobrazení stránok v skupine.