Späť na zoznam

Analytický slovník

a
A/B test
Aktívni používatelia (Active users) Akvizícia (Acquisition) Analýza API (Application programming interfaces) App+Web Asistovaná konverzia (Assisted conversion) Atribúcia (Attribution) Atribučný model (Attribution model) AutoML
b
Benchmark
Big Data BigQuery Bounce Bounce rate
c
CAC (Customer acquisition cost)
Callback Časová značka (Timestamp) Churn rate Cieľ (Goal) Client ID CLV (Customer lifetime value) Cohortova analýza Consent mode Cookie CPA (Cost-per-acquisition) CPC (Cost-per-click) CPL (Cost-per-lead) CPV (Cost-per-view) Cross-Device Cross-Domain CTA (Call-to-action) CTR (Click-through rate) Custom task
d
Dashboard
Data blending Data retention Data-driven Dátová analytika Dátová vrstva (dataLayer) Dátový model (Data model) Debugging Demografické údaje Device category Dimenzia (Dimension) Doména
e
Engaged session
Engagement rate Enhanced ecommerce
f
Facebook Analytics
Facebook Pixel fbclid Firebase Frustračné metriky
g
gclid
GDPR (General data protection regulation) Google Analytics Google Analytics 4 (GA4) Google Cloud Platform Google Data Studio Google Marketing Platform Google Merchant Center Google Optimize Google Search Console Google signals Google Tag Manager gtag.js (Global site tag)
h
Hypotéza
i
IAA (International analytics academy)
Identifikátor merania (Measurement ID) Identifikátor sledovania (Tracking ID) Implementačný dokument Impresie Intelligent tracking prevention IP adresa
j
JavaScript
k
Kanál (Channel)
Kód sledovania (Tracking code) Komentáre (Annotations) Konverzia (Conversion) Konverzný pomer (Conversion rate) KPI (Key performance indicator)
l
Lead
Lead generation Lievik (Funnel) Local storage LTV (Lifetime value)
m
Machine learning
Measurement protocol Médium (Medium) Metrika (Metric) Microsoft Clarity Miera okamžitých odchodov (Bounce rate)
n
Návštevník (Visitor)
Not provided Not set
o
Obrat (Revenue)
Organická návštevnosť (Organic traffic)
p
Path exploration
PII (Personally identifiable information) Platené vyhľadávanie (Paid search) PPC (Pay-per-click) Priama návšteva (Direct) Priemerná dĺžka relácie (Average session duration) Prístup (Hit) Publikum (Audience) Python
r
R programovací jazyk
Referral Referral exclusion list Regex (Regular expression) Relácia (Session) Remarketing Retention rate ROAS (Return on advertising spend) ROI (Return on investments)
s
Scroll depth
Search Query Segmentácia (Segmentation) SEM (Search engine marketing) SEO Server-side tracking Session storage Social (Návštevnosť zo sociálnych sietí) Spúšťač (Trigger)
t
Transakcia (Transaction)
u
Udalosť (Event)
Unikátni návštevníci (Unique visitors) Universal Analytics URI URL Úroveň (Scope) User ID User reports UTM parametre Užívateľ (User)
v
Vlastná dimenzia (Custom dimension)
Vlastná metrika (Custom metric) Vlastné prehľady (Custom reports) Vlastníctvo (Property) Vracajúci sa návštevník (Returning visitor) Vstupná stránka (Landing page) VTR (View-through rate) Výnosy z produktu (Product revenue) Vypočítaná metrika (Calculated metric) Vzorkovanie (Sampling)
w
Webová analytika
z
Zdroj (Source)
Značka (Tag) Zobrazenia stránok (Pageviews) Zobrazenie (View) Zoskupenie kanálov (Channel grouping) Zoskupenie obsahu (Content grouping)
A/B test je experiment, ktorí v náhodnom poradí distribuuje dvom testovacím skupinám dva rôzne varianty určitého subjektu. A/B testy sa najčastejšie používa v marketingu, pri UX/UI, v biznisovom riadení, ale aj pri testovaní nových produktov, pričom sa testujú buď štatistické hypotézy, alebo dva rôzne testovacie vzorky.
Google Analytics umožňuje pozrieť si dáta o návštevníkoch v reálnom čase, a to buď na domovskej stránke v Google Analytics alebo v sekcii Real-time. Aktívni používatelia sú v tomto kontexte tí používatelia, ktorí v danom momente sledujú obsah na vašom webe.
Akvizícia vo všeobecnosti je spôsob, akým niečo nadobudnete. V Google Analytics máte k dispozícií prehľad reportov s názvom akvizícia, ktoré vám poskytuje informácie o tom, ako sa k vám dostali používatelia. Viete si tam pozrieť z akých stránok užívatelia prišli, alebo koľko užívateľov vám priniesli marketingové kampane v Google Ads. 
Analýza je postup poznávania začínajúci spracovaním zozbieraných dát, hľadaním spoločných znakov a vzorov, ktorý končí interpretáciou výsledkov. Na základe získaných poznatkov by sme mali získať jasný a zrozumiteľný postup riešenia aktuálnej situácie.
Slovenský preklad API, rozhranie pre programovanie aplikácií, asi väčšine populácie nepovie nič. Môžeme si to predstaviť ako súhrn funkcií nejakej externej aplikácie, alebo databázy, ktorú chceme používať na našom webe. Konečný používateľ API nemusí nič nanovo programovať. Jednoducho použije presne definované príkazy (alebo dokonca užívateľsky príťažlivé rozhranie), ktorými požadovanú akciu vykoná.
Google Analytics App+Web bolo označením novej verzie Google Analytics, ktorú spoločnosť Google predstavila v lete v roku 2019. Google Analytics App+Web bol premenovaný na Google Analytics 4.
Za asistovanú konverziu môžete považovať každú interakciu používateľa s vašou stránkou na ceste ku splneniu konverzie (konverzná cesta), ktorá prechádza poslednej interakcii. Pre lepšie pochopenie si to vysvetlíme na príklade z futbalu:
Atribúcia vám umožňuje kontrolovať, akú zásluhu si za konkrétnu konverziu pripisujú jednotlivé marketingové kanály. Jednotlivé atribučné pravidlá sú zhmotnené v atribučných modeloch. Google Analytics ponúka niekoľko atribučných modelov, pričom si môžete vytvoriť aj vlastný, ktorý viac vyhovuje špecifickým potrebám vášho biznisu.
Atribučný model je súhrn pravidiel, podľa ktorých priraďuje Google Analytics (alebo iný analytický nástroj) zásluhy jednotlivým marketingovým kanálom na získaní konverzie. Neexistuje správny, alebo nesprávny atribučný model, jeho výber vždy závisí od konkrétneho biznis modelu. V Google Analytics poznáme niekoľko atribučných modelov:
ML je skratka pre machine learning, v preklade strojové učenie. Google Cloud Platform umožňuje trénovať vlastné modely strojového učenia pomocou jeho produktu AutoML.
Hodnota, ktorá je považovaná za štandard v určitej oblasti. Slúži ako základ pre porovnávanie a vyhodnocovanie danej metriky.
Súbor dát, ktorý je kvôli svojmu objemu (rádovo v petabajtoch) nutné spracovávať inak ako konvenčnými softvérovými nástrojmi. Big Data ukladá informácie v štruktúrovanej forme, pričom tie sú ďalej spracovávané pomocou vyspelých prediktívnych, alebo behaviorálnych analýz. Ďalším spôsobom je riešiť čiastkové analýzy, kedy za zo súboru dát na vyžiadanie vytiahnu len tie dáta, ktoré sú potrebné na konkrétnu analýzu.   
Webová služba postavená na báze REST, ktorá umožňuje vykonávať interaktívne analýzy objemných databáz (Big Data) zo služby Google Storage. Pre užívateľov Google Analytics 4 je služba BigQuery poskytovaná zadarmo.
Bounce, odchod, alebo opustenie stránky sa započíta vtedy ak relácia (Session) používateľa obsahuje iba jedno zobrazenie stránky (Pageview)
Bounce rate, alebo mieru odchodov, si môžeme predstaviť ako percento všetkých relácií na stránke, kedy si používatelia iba zobrazili stránku, čím poslali iba jednu požiadavku na server Google Analytics a následne odišli - vykonali tzv. bounce. Trvanie relácii, v ktorých sa vykonal bounce, je 0 sekúnd, pretože po prvom hite nenasleduje žiadny ďalší, podľa ktorého by Google Analytics vedel vypočítať dĺžku relácie.
Cena za získanie zákazníka je vyjadrením jednoduchého vzťahu medzi vynaloženými nákladmi a množstvom nových zákazníkov, ktorých sme získali v rámci kampane.
Je v programovaní vykonávacia funkcia, ktorú používame ako argument inej nadradenej funkcie. Nadradená funkcia privolá už definovanú podriadenú funkciu v určitom okamihu. Vykonanie môže byť okamžite, teda synchrónne, alebo podriadenu funkciu môže kód privolať neskôr počas výkonu krokov, teda asynnchrónne.
Časová značka (timestamp) je sekvencia znakov alebo zakódovaných informácií identifikujúcich čas, kedy nastala určitá udalosť. Zvyčajne obsahuje informáciu o dátume a čase s možnosťou presnosti na tisícinu sekundy.
Je to rozdiel aktívnych používateľov a používateľov, ktorí prestali využívať službu či produkt za vybrané obdobie, v pomere k všetkým užívateľom na začiatku obdobia. Často sa používa na meranie zákazníkov pri odberateľských produktoch, ktorí prestali využívať konkrétnu službu. 
Predstavuje akciu používateľa, ktorá prispieva k úspešnosti vášho biznisu. Väčšinou sa jedná o mikro- alebo makro-konverziu. Dobrými príkladmi môže byť zapísanie do newslettera, vyplnenie kontaktného formulára (mikro-konverzia) alebo zakúpenie produktu či služby (makro-konverzia).
Google Analytics používa jedinečný identifikátor, Client ID, ktorý umožňuje identifikovať jednotlivé relácie toho istého používateľa. Pri štandardnom nastavení je identifikátor pridelený náhodne a je uložený ako cookie v prehliadači používateľa.
Hodnota vyjadrujúca súčet všetkých nákupov zákazníka, počas existencie jeho záujmu o vaše služby či produkt. Výsledkom je konkrétne číslo, teda peňažná hodnota za všetky nákupy, ktoré predstavujú dlhodobú hodnotu zákazníka.
Cohortova analýza je typ reportu, ktorý zobrazuje užívateľov (Users) segmentovaných podľa dátumov. Tento typ analýzy je možné použiť, ak chcete porovnať správanie užívateľov, ktorí na web prišli napr. v rozličných ročných obdobiach, alebo v iných týždňoch. Vďaka cohortovej analýze viete nepriamo vyhodnotiť vplyv offline marketingovej kampane.
Google Consent Mode je mechanizmus, ktorý umožňuje tagom od Google-u reagovať na úroveň súhlasu vašich používateľov. Nenahrádza však funkcionalitu cookie lišty.
Malý textový súbor, ktorý sa ukladá do prehliadača návštevníka pri prezeraní webových stránok. Cookies sa používajú napríklad na sledovanie vracajúcich sa návštevníkov, alebo zapamätanie zvoleného jazyka na webovej stránke.
Cena za získanie (akvizíciu) používateľa je vyjadrením jednoduchého vzťahu medzi vynaloženými nákladmi a množstvom nových používateľov, ktorých sme získali v rámci kampane.
Spôsob nacenenia reklamnej plochy na webe, pri ktorom zadávateľ platí za každé kliknutie na reklamný banner. Pri nastavení CPC kampane sa uvádza maximálna cena za kliknutie, ktorú sme ochotný zaplatiť za interakciu používateľa s reklamou.
Cena vyjadrujúca pomer vynaložených nákladov na získanie záujemcu a konečný počet používateľov, ktorí prejavili záujem o služby v podobe vyplnenia formuláru alebo zanechania kontaktných údajov, alebo inej priamej aktivite.
Spôsob nacenenia pre video kampane, kde zadávateľ reklamy platí len za pozretie. Pozretie sa započítava v prípadoch, že divák videl aspoň 30 sekúnd z videa, prípadne celé video pod 30 sekúnd, alebo ak interagoval s reklamou. Ktorákoľvek z uvedených aktivít automatický započíta CPV.
Aby sme mohli vyhodnotiť na webe aktivitu užívateľa naprieč zariadeniami, je nutné v nastaveniach Google Analytics povoliť Google Signals. Na identifikáciu používateľa (User) sa v tomto prípade používa prihlásenie používateľa do svojho Google účtu, pričom Google posiela do Google Analytics anonymizované a agregované dáta o týchto užívateľoch. 
Cross-domain, alebo aj cross-domain tracking je špeciálna forma implementácie, kedy jedno vlastníctvo Google Analytics zbiera dáta z viacerých súvisiacich webových stránok, ako napríklad samostatná landing page, e-shop a nákupný košík na samostatnej doméne. Prechod medzi jednotlivými webmi by pri štandardnej implementácii rozdelil reláciu, zatiaľ čo pri cross-domain trackovaniu je celá takáto cesta užívateľa meraná ako jedna relácia. Na identifikáciu užívateľa pri cross-domain sa používa Client ID.
CTA predstavuje obsah ktorý vyzýva používateľa ku konaniu. Takáto výzva môže mať podobu tlačidla, zvukovej stopy alebo obyčajného textu, ktorého cieľom je priviesť užívateľa, poslucháča, alebo čitateľa k požadovanéj aktivite.
Miera prekliku je jednou z najpoužívanejších metrík online marketingu. Predstavuje pomer medzi počtom kliknutí a počtom zobrazení a udáva sa v percentách. Vzorec na výpočet miery prekliku je: CTR = (počet kliknutí / počet zobrazení) x 100
Je užívateľské nastavenie značky (tagu) v poliach na nastavenie (fields to set). Umožňuje nám pristúpiť a upravovať dátový model v procese vytvárania a odosielania značky na server Google Analytics. 
Dashboard je prehľadný súhrn reportov. Zobrazuje metriky, ktoré sú pre váš biznis najdôležitejšie. Dashboardy vám umožňujú sledovať veľa metrík naraz a vďaka tomu môžete napríklad rýchlo skontrolovať stav svojich účtov alebo zobraziť korelácie medzi rôznymi prehľadmi. Dashboardy sa dajú ľahko vytvárať, prispôsobovať a zdieľať.
Data blending (zlučovanie dát) je proces pri ktorom sa kombinujú údaje z viacerých zdrojov do jedného výstupu. Príkladom zlučovania dát je napríklad kombinovanie údajov o návštevnosti dvoch webov v jednom prehľade, prípadne zlúčenie údajov o klientoch zo CRM s údajmi o správaní užívateľov na webe.
Toto nastavenie v Google Analytics 4 vám umožňuje kontrolovať, ako dlho budú údaje dostupné v tejto službe. V predvolenom nastavení sa údaje uchovávajú 2 mesiace. Ďalšia možnosť je nastaviť uchovávanie dát na 14 mesiacov.
Prístup data-driven znamená robiť strategické rozhodnutia na základe analýzy a interpretácie údajov. Tento prístup napríklad umožňuje spoločnostiam skúmať a organizovať svoje údaje s cieľom lepšie porozumieť požiadavkám svojich zákazníkov.
Dátová analytika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá spracovaním a vyhodnocovaním dát. Výsledkom dátovej analýzy je zodpovedanie otázok (zväčša biznisových) na základe relevantných dát. Základnými piliermi dátovej analytiky sú:
 • Určenie cieľov dátovej analýzy
 • Zber relevantných dát
 • Čistenie a úprava dát
 • Analýza dát
 • Interpretácia výsledkov
DataLayer, alebo dátová vrstva je JavaScriptová premenná, ktorá nesie a odovzdáva dáta do kontajnera v Google Tag Manageri. Tvorí akúsi medzivrstvu medzi webom a analytickými nástrojmi.
Google Tag Manager pristupuje k zaznamenaným dátam na stránke prostredníctvom dátového modelu. Úlohou dátového modelu je zatriediť vlastnosti z dátovej vrstvy (dataLayer) a priradiť im ich uvedené vlastnosti. Prispôsobuje všeobecné dáta pre špecifický nástroj ako je Google tag manager.
Je to činnosť, pri ktorej sa dôsledne po jednotlivých krokoch hľadá chyba v kóde, ak program nevykonáva to čo od neho očakávame. V analytike sa s týmto pojmom stretneme najmä v Google Tag Manageri. Tento nástroj má funkciu preview mode, ktorý umožňuje zmeny otestovať ešte pred ich publikovaním.
Prehľady v Google Analytics obsahujú rôzne údaje o našich používateľoch. Uvidíme v nich, z akej krajiny / mesta pochádza aktivita našich používateľov a aké majú pohlavie, alebo vek.
Kategória zariadenia je dimenzia v Google Analytics 4. Nájdete ju v sekcii Reports -> User -> Tech. Hovorí vám, z akého typu zariadenia prichádzajú návštevy:
 • Počítač
 • Tablet
 • Mobil
Každý prehľad služby Analytics je tvorený dimenziami a metrikami. Dimenzie sú atribúty vašich údajov a vo väčšine prípadov majú textovú podobu. Napríklad dimenzia mesto označuje mesto - Paríž alebo New York, kde vznikla návšteva. Zoznam všetkých dimenzii a metrík nájdete na tomto odkaze.
Doména (domain) je časť URL, ktorá obsahuje adresu webovej stránky a zároveň jej názov, podľa ktorého ju vieme identifikovať. Doména nahrádza skutočnú adresu webovej stránky – IP adresu, a tým používateľom uľahčuje nájsť stránku bez väčšieho úsilia. Názov domény môžeme nájsť za „www.“  pre webovú adresu alebo za „@“ pre emailovú adresu.
Metrika relácie s interakciou predstavuje počet relácií, ktoré trvali dlhšie ako desať sekúnd, prípadne zaznamenali konverznú udalosť, alebo minimálne dve zobrazenia obrazovky či stránky.
Metrika miera zapojenia (engagement rate) predstavuje percentuálne zobrazenie relácií s interakciou k všetkým reláciám.
Enhanced Ecommerce (EEC) je rozšírenie pre Google Analytics (GA), ktoré vám umožňuje lepšie sledovať a pochopiť správanie zákazníkov pri ich nákupnom procese. Implementáciou Enhanced Ecommerce získate prístup k podrobným dátam z vášho elektronického obchodu ako sú transakcie, prezretia produktových stránok, alebo k vizualizácii správania používateľov v procese platby.
Facebook Analytics bol bezplatný analytický nástroj, pomocou ktorého mohli weboví analytici sledovať interakcie užívateľa na webovej stránke, podobne ako pri Google Analytics. Veľkou výhodou Facebook Analytics bola dostupnosť demografických údajov pri tých užívateľoch, ktorí majú konto na Facebooku. Implementácia Facebook Analytics prebieha za pomoci Facebook pixela.
Jedná sa o analytický nástroj, ktorý umožňuje merať efektívnosť reklamy v prostredí Facebook Analytics. Facebook pixel je postavený na báze JavaScriptu a najjednoduchšou možnosťou, ako ho nainštalovať na web, je prostredníctvom Google Tag Managera.
Fbclid (Facebook Click Identifier) je špeciálny URL parameter, ktorý Facebook pridáva do všetkých odkazov vedúcich na iné webové stránky. Spustený bol v októbri 2018 iba pre webovú verziu Facebooku. V aplikácii Facebook na Androide a iOS sa tento parameter neodosiela. Funguje iba v prípade, ak na webe používate Facebook pixel.
Firebase je platforma na vývoj mobilných (iOS, Android) aj webových (JavaScript) aplikácií. To však nie je všetko. Firebase v sebe zahŕňa 18 špecializovaných nástrojov (a ďalšie rozšírenia), pomocou ktorých je možné aplikácie ďalej monitorovať, testovať a, samozrejme, analyzovať prostredníctvom Google Analytics.
Špecifické metriky, ktoré vyjadrujú frustráciu návštevníka na stránke. Nájdeme ich v nástroji Microsoft Clarity.
GCLID je identifikátor kliknutia Google. Tento parameter sa odosiela vo webovej adrese pri kliknutí na reklamu. Pomáha vám identifikovať kampaň a iné atribúty kliknutia súvisiace s reklamou. Je potrebný na sledovanie konverzií v službe Google Ads. Slúži tiež na prepojenie údajov medzi službami Google Ads a Google Analytics.
Nariadenie Európskej Únie o ochrane osobných údajov. V širšom zmysle slova sa jedná o súbor opatrení, ktoré musí mať zadefinované a dodržiavať každá firma, ktorá spracováva osobné údaje svojich zákazníkov aj zamestnancov. V oblasti online marketingu sa kladie dôraz na anonymizovanie dát, správne nastavenie remarketingových publík a ochranu osobných údajov, ktoré sa prenášajú a spracovávajú prostredníctvom online kanálov. Osobným údajom je aj súbor cookie, takže správne nastavenie cookie lišty je viac ako odporúčané.
Je online nástroj spoločnosti Google Inc., ktorý poskytuje štatistiky návštevnosti webových stránok. Princípom fungovania je umiestnenie časti zdrojového kódu od Google, do webovej stránky majiteľa. Tento kód zabezpečuje zbieranie informácii, ktoré sú prístupne majiteľovi webovej stránky cez rozhranie služby Google Analytics na stránke www.google.com/analytics/.
Google Analytics 4 (GA4) je najnovšia verzia služby Google Analytics. Môžete ju poznať aj pod názvom App + Web, čo bola do jesene 2020 beta verzia súčasnej verzie GA4. Pri vytváraní nového účtu v Google Analytics je GA4 momentálne predvolená verzia. Stále si však viete vytvoriť aj účet len v staršej verzii Universal Analytics, alebo účty v oboch verziách súčasne.
Google Cloud Platform je sada služieb cloud computingu, ktorá beží na rovnakej infraštruktúre, akú spoločnosť Google interne používa pre svoje produkty napr. Gmail, Google Disk, YouTube a samotné vyhľadávanie Google. Cez internet vám teda Google poskytuje prístup na jeho servery, úložný priestor a databázy.
Google Data Studio je nástroj od spoločnosti Google Inc. Umožňuje vizualizovať, vyhodnocovať a zdieľať dáta. Jeho hlavnou výhodou je, že spája dáta z rôznych zdrojov. Napríklad z nástrojov ako Google Analytics, Google Ads, Facebook, Google Spreadsheet a mnohých ďalších.
Google Marketing Platform bol na trh uvedený v roku 2018. Prepája reklamné a analytické platformy, ako napr. Search Ads, Optimize, Google Analytics. Umožňuje marketingovým tímom a špecialistom lepšie spolupracovať.
Merchant Center vám umožňuje spravovať produkty, ktoré ponúkate na vašom e-shope, aby sa zobrazovali priamo vo vyhľadávači Google. Ak si teda vyhladáte kľúčové slovo napr. “tepláky”, ako prvé sa vám zobrazia odkazy na konkrétne produkty, od rôznych inzerentov. Následne platené (paid) stránky a organické stránky (organic).
Google Optimize je nástroj od spoločnosti Google Inc. Ide o nástroj na optimalizáciu webu, ktorý umožňuje upravovať UX prvky webu bez zásahu programátora a vytvárať testovacie scenáre pre A/B testy. Google ponúka tento nástroj zadarmo, ale aj vo verzii 360 pre náročnejších zákazníkov. 
Google Search Console (bývalý Google Webmaster Tool) je nástroj od spoločnosti Google Inc. Je to analytický nástroj, ktorý poskytuje majiteľom webových stránok informácie o výkonnosti a indexácii webu vo vyhľadávaní Google. Cenné sú najmä informácie o vyhľadávacích frázach, cez ktoré sa návštevníci na web dostali, keďže tieto dáta sa nenachádzajú v Google Analytics.
Metóda pomocou ktorej je možné zoskupovať dáta v Google Analytics do Cross-Device reportov na základe údajov o používateľoch od Googlu. Google Signals používa agregované a anonymizované dáta o používateľoch, ktorí sa prihlásujú do svojho Google účtu na rôznych zariadeniach.
Google Tag Manager je nástroj od spoločnosti Google Inc. Umožňuje rýchlo a jednoducho vkladať rôzne tagy (Tags) na váš web bez potreby modifikáciu kódu stránky. Pod pojmom tagy rozumieme pixely či skripty, ktoré poznáte z rôznych marketingových nástrojov (Google Ads, Facebook a pod.). Google Tag Manager teda predstavuje stredný článok, vďaka ktorému sme schopní zdieľať informácie z webu s ďalším nástrojom. Napríklad to môže byť spomínaný Facebook či Google Analytics.
Globálna značka webu (gtag.js) je knižnica JavaScriptu. Umožňuje odosielanie udalostí do Google Analytics. Prehľady sa vo vlastníctve začnú zobrazovať až po pridaní tejto značky na vašu stránku.
So slovom hypotéza (z gréc. hypo - nižšie + thesis - tvrdenie) sa v analytike najčastejšie stretávame pri práci s nástrojmi Google Analytics, Clarity a Hotjar. Je to tvrdenie o ktorom v čase jeho formulovania ešte nevieme, či je pravdivé alebo nie.
Medzinárodná analytická akadémia je spoločný vzdelávací projekt 3 európskych agentúr - holandského Maxleadu, nemeckého Morefire a slovenskej DASE. Cieľom IAA je vyškoliť webových analytikov a konzultantov, ktorí budú dodávať klientom prvotriedne služby v oblasti webovej analytiky.
Identifikátor merania (Measurement ID) je jedinečný reťazec písmen a čísel v tvare G-XXXXXXXX. Slúži na identifikáciu streamu údajov (data stream) v službe Google Analytics 4, cez ktorý prúdia informácie o aktivite na stránke. Nachádza sa aj v kóde sledovania, ktorý musíte mať pridaný na vašej stránke, aby ste zabezpečili tok údajov medzi vašou stránkou a Google Analytics. 
Identifikátor sledovania (Tracking ID) je jedinečný reťazec v tvare UA-000000-1. Slúži na identifikáciu účtu a vlastníctva v službe Google Analytics (Universal Analytics), do ktorého sa budú odosielať informácie o aktivite na stránke. (Ak ste si vytvorili vlastníctvo v službe Google Analytics 4, namiesto Tracking ID budete používať Measurement ID.)
Je primárne určený pre developera. V kontexte webovej analytiky obsahuje špecifické informácie týkajúce sa Google Tag Managera a DataLayer (dátová vrstva), a to najmä vlastné, vami vytvorené premenné a špecifické prvky trackovania. 
V digitálnom marketingu nám počet impresií údáva, koľkým užívateľom sa zobrazil reklamný banner na stránke. Pri PPC kampaniach následne platíte za každé kliknutie na banner.
Intelligent Tracking Prevention (ITP) je funkcia vyvinutá spoločnosťou WebKit pre ochranu osobných údajov. Od roku 2017 ju používa prehliadač Safari od spoločnosti Apple. Jej cieľom je chrániť súkromie používateľov v prehliadači, obmedzuje spôsoby, akými môžu inzerenti a vlastníci stránok sledovať používateľov naprieč doménami s cieľom prispôsobiť obsah a inzerovať tovar a služby.
IP adresa je jedinečný identifikátor uzla (počítača, mobilného telefónu) v sieti, cez ktorú toto zariadenie komunikuje s inými zariadeniami, a to prostredníctvom IP protokolu, teda cez internet.
JavaScript je programovací jazyk, ktorý tvorí spolu s HTML a CSS základ technológie World Wide Web (WWW). Bol vyvinutý v roku 1993 na Illinoiskej univerzite a už v roku 1995 bol implementovaný do prvých webových prehliadačov. Javascript slúži na budovanie dynamických webových stránok a vytváranie interaktívnych prvkov na webe.
Pod kanálmi rozumieme najvyššiu úroveň zoskupenia zdrojov návštevnosti v inbound marketingu. Každý kanál v sebe zahŕňa vlastné kombinácie preddefinovaných zdrojov a médií. Základné zoskupenie kanálov obsahuje napríklad organickú návštevnosť (Organic Traffic), platené vyhľadávanie (Paid Search) alebo Social, čo je návštevnosť zo sociálnych sietí.
Na to, aby sa informácie o aktivite na vašom webe zhromažďovali vo vašom účte Google Analytics, je potrebné na váš web pridať značku Analytics. Táto značka je krátky HTML kód, ktorý okrem iného obsahuje vaše Measurement ID (alebo Tracking ID v prípade vlastníctva v službe Universal Analytics). Kód sledovania musí byť vložený v sekcii v zdrojovom kóde vášho webu. 
Do prehľadov v Universal Analytics si môžete pridať komentáre o zmenách alebo akýchkoľvek dôležitých udalostiach, ktoré mohli výrazne ovplyvniť vašu návštevnosť (napríklad spustenie nového webu, výrazné zmeny v nastaveniach). Vďaka nim budete aj neskôr vedieť, čo presne sa vtedy stalo a či to malo vplyv na návštevnosť. 
Bod, v ktorom je splnená činnosť alebo odpoveď na výzvu k akcii. Napríklad prihlásenie na odber noviniek alebo zakúpenie služby/výrobku.
Konverzný pomer je hodnota vyjadrená v percentách, ktorá sa vypočítava ako počet konverzií / počet unikátnych návštevníkov. Google Analytics však túto metriku vypočítava ako počet konverzií / počet relácií (session). Je otázne, ktorý výpočet je správny. Ak predpokladáte, že návštevník má pred uskutočnením konverzie navštíviť vašu stránku viackrát, je pre vás lepšie využívať výpočet konverznej miery založenej na počte unikátnych návštevníkov.
Key Performance Indicator (KPI) je merateľná hodnota, ktorá demonštruje, ako efektívne dosahuje firma jej kľúčové biznisové ciele. Organizácie používajú KPI na hodnotenie úspechu pri dosahovaní ich cieľov. Viac si môžete prečítať v článku 5 dôležitých ukazovateľov KPI v službe Google Analytics. 
Lead, alebo marketingový lead, je potenciálny zákazník, ktorý prejavil záujem o vaše produkty či služby a na vašom webe zanechal kontaktné údaje. Napríklad prihlásil sa na odber newslettra, vyplnil kontaktný formulár a podobne. Zatiaľ u vás ešte nenakúpil, no keďže máte jeho kontaktné údaje, môžete ho k nákupu motivovať ďalšími marketingovými aktivitami.
Lead Generation je proces, ktorým sa snažíme získať potenciálnych zákazníkov, teda nové lead-y. Jednou zo stratégií, ako získať nové kontakty, je napríklad tvorba obsahu zadarmo, pričom návštevníka pomocou rôznych CTA prvkov vyzvete, aby zanechal na seba kontakt.
Lievik, alebo inak nazývaný aj ako konverzný lievik, je často používaný nástroj pri marketingovej analýze, pretože vďaka nemu vieme identifikovať prekážky, ktoré spôsobujú, že používatelia odchádzajú pred dosiahnutím bodu konverzie.
Local Storage je typ webového úložiska, ktoré umožňuje webovým aplikáciám ukladať informácie na strane užívateľa, v pamäti prehliadača. Najväčší rozdiel medzi Local Storage a súborom Cookie je v kapacite úložiska. Zatiaľ čo Cookie umožňuje ukladať dáta do 4 kB, Local Storage má kapacitu až 10 MB. Údaje uložené v Local Storage sa vymažú po dátume expirácie. Ak potrebujete uložiť údaje len pre aktuálnu reláciu Session, použijete Session Storage
Hodnota zákazníka (z angličtiny Customer Lifetime Value) je odhad priemerného výnosu, ktorý zákazník vygeneruje pri všetkých jeho budúcich nákupoch. Hodnota Lifetime value pomáha pri ekonomických rozhodnutiach firmy, pri plánovaní rozpočtu na marketing, odhadu ziskovosti a pri prognózovaní ďalšieho rastu firmy.
Machine learning, alebo aj strojové učenie, je podskupinou umelej inteligencie. Pri strojovom učení riešia počítače určitú úlohu bez explicitných príkazov programátora. Príkladom využitia je systém na rozoznávanie spamu, prípadne systém na detekciu anomálií.
Google Analytics Measurement Protocol, alebo protokol merania Google Analytics pre Google Analytics 4 umožňuje vývojárom vytvárať HTTP požiadavky na odosielanie udalostí priamo na servery Google Analytics. To umožňuje vývojárom merať, ako používatelia interagujú s ich podnikaním z akéhokoľvek prostredia s povoleným HTTP. Predovšetkým to uľahčuje meranie interakcií, ku ktorým dochádza medzi servermi.
Všeobecná kategória zdroja, napríklad organické vyhľadávanie (organic), platené vyhľadávanie (cpc), alebo odkazujúci zdroj (pri ňom sa uvádza médium ako referral).
Metriky sú kvantitatívne merania priradené k dimenziám a vo väčšine prípadov majú číselnú podobu. Metrický údaj relácie predstavuje celkový počet relácií (Sessions). Metrický údaj počet stránok na reláciu informuje o priemernom počte stránok zobrazených počas jednej relácie.
Relatívne nový analytický nástroj od známeho Microsoftu, spustený v r. 2020. Tento nástroj je veľmi podobný Hotjar-u. Tiež odhaľuje online správanie vašich používateľov. Poskytuje vám obraz o tom, ako zlepšiť používateľskú skúsenosť (UX) a konverzie na vašej stránke formou nahrávok, heatmáp a zaujímavých frustračných metrík.
Udáva percentuálny počet návštevníkov, ktorí prišli na stránku a v zápätí ju bez vykonania ďalšej akcie opustili. Vysoká miera odchodov často indikuje, že ich stránka neoslovila, alebo na nej nenašli to, čo hľadali. Pozor, v prípade one-page stránok je táto metrika nepoužiteľná, pretože sa používateľ nemá kam inde prekliknúť. Počíta sa ako percentuálny pomer relácii (sessions), v ktorých bola používateľom vykonaná iba jedna interakcia - zobrazenie stránky (pageview).
Pojem návštevník predstavuje používateľa internetu, ktorý navštevuje webové stránky. V analytickom ponímaní nie je návštevník považovaný za jednu osobu, ale za jedno zariadenie, resp. prehliadač. Ak si napríklad jeden používateľ prezrie ráno stránku v prehliadači Google Chrome na svojom počítači a následne si po ceste do práce pozrie tú istú stránku v mobilnom telefóne cez mobilný prehliadač Safari, tak sa tento jeden používateľ zobrazí v Google Analytics ako dvaja návštevníci, aj keď obe akcie vykonal ten istý používateľ. Je tomu tak preto, že v súčasnej dobe nevieme spoľahlivo identifikovať používateľa naprieč zariadeniami alebo prehliadačmi.
Google Analytics takto označuje chýbajúce údaje o kľúčových slovách z organického vyhľadávania. Sledovanie toho, cez akú vyhľadávaciu frázu si návštevníci webovú stránku stránku zobrazili, je veľmi dôležité najmä pre SEO špecialistov. 
Pri niektorých dimenziách v Google Analytics občas môžete nájsť hodnoty (not set). Znamená to, že Google Analytics nemá k dispozícii údaje pre danú dimenziu a väčšinou to indikuje chybu v implementácii.
Pojmom Revenue označujeme v online marketingu a v Google Analytics súhrnný obrat vykonaných transakcií na webe, či v mobilnej aplikácii v určitom časovom období. Či metrika Revenue bude obsahovať hrubý obrat (spolu s daňou a poštovným), alebo čistý zisk, závisí od konkrétnej implementácie.
Organická návštevnosť je návštevnosť, ktorá prichádza z neplatených výsledkov vyhľadávania, napríklad cez Google alebo Bing. Opakom je platená návštevnosť, napríklad z Google reklám vo vyhľadávaní.
Path Exploration je veľmi zaujímavá forma vizualizácie, ktorá pribudla v Google Analytics 4. Uvidíte, na ktorú stránku návštevníci klikajú po otvorení domovskej stránky a aké ďalšie kroky podnikajú. Tiež si viete pozrieť ich cestu od konca, kde si za referenčný bod určíte váš vlastný konverzný event. Zistíte teda akými stránkami prechádzali predtým, ako odoslali objednávku.
Podľa Zmluvných podmienok služby Google Analytics, ktoré nadobudli platnosť pred nariadení Európskej únie ohľadom GDPR, je zakázané zhromažďovať osobné údaje používateľa. Vaše prehľady nesmú obsahovať e-mailové adresy, telefónne čísla, adresy, celé mená a ďalšie osobné údaje. 
Keď niečo zadáte do vyhľadávača Google, zobrazí sa zoznam výsledkov. Najskôr sa zobrazia platené výsledky (tieto sú označené ako reklama) a až následne organické. Platené vyhľadávanie slúži na zvýšenie návštevnosti vašich webových stránok prostredníctvom relevantných reklám.
PPC je skratka z „pay-per-click“, v preklade zaplať za klik. Je to jedna z možností platenej online reklamy. Jej názov súvisí s faktom, že za zobrazenú reklamu zaplatíte až vtedy, keď na ňu návštevník webu klikne. Z tohto hľadiska je teda jedno, koľko ľudí vašu reklamu videlo, pre váš budget je dôležité len to, či na ňu aj klikajú. 
Priama návšteva je taká návšteva webu, ktorá nemá odkazujúci zdroj (referral). Priama návšteva nastane vtedy, keď užívateľ priamo napíše adresu webu do prehliadača, klikne na záložku v prehliadači, prípadne dostane link na konkrétnu stránku. Zdroj je v takom prípade označený ako Direct a Medium ako (not set) alebo (none).
Metrika, ktorá vyjadruje, koľko času trávia návštevníci na vašom webe v rámci jednej relácie (session). Hodnota je však len orientačná a to z niekoľkých dôvodov:
 1. Google Analytics nemeria čas strávený na poslednej stránke v rámci jednej relácie (session).
 2. Ak je vstupná stránka zároveň poslednou (bounce), relácia sa síce započíta, ale vzhľadom na vyššie uvedené budú mať všetky návštevy čas 0 sekúnd, čo značne ovplyvní priemerný čas na stránke.
 3. Negatívny vplyv na priemerný čas na stránke majú aj návštevy botov. Je preto dôležité ich priebežne filtrovať.
Aktivita na stránke, ktorá vedie k odoslaniu údajov do Google Analytics. Prístupy sa rozdeľujú do dvoch skupín - s interakciou a bez interakcie. To v akej skupine sa prístup nachádza, má vplyv na vašu mieru okamžitých odchodov zo stránky.
Publikum je skupina užívateľov (Users), resp. návštevníkov webu, ktorí vyhovujú vami definovaným podmienkam. Publikum je možné definovať podľa rôznych aspektov:
 • Demografia (vek, pohlavie)
 • Lokalita (krajina, mesto, aktuálna poloha)
 • Správanie (navštívené stránky, nákupy, interakcie)
 • Zdroj návštev (organika, social, referral)
 • Vlastností (záľuby, zamestnanie)
Python je jedným z najrozšírenejších programovacích jazykov na svete. V DASE ho máme obzvlášť radi, (nielen) preto, že vznikol v Holandsku, ale najmä preto, že sa s obľubou používa v oblasti dátovej analytiky a strojového učenia. Python vznikol na báze open-source a dnes ho používajú aj takí giganti vo svete IT ako Google, NASA, či Facebook.
Programovací jazyk R sa využíva predovšetkým na štatistickú analýzu a grafické zobrazenie dát. Keďže sa jedná o bezplatný programovací jazyk s množstvom užívateľov, stal sa prakticky štandardom v oblasti štatistiky a dátovej analytiky.
Referral označuje návštevu na stránke z webu tretej strany prostredníctvom HTML odkazu, ide o tzv. odkazujúci zdroj. Google Analytics automaticky rozoznáva URL adresu, z ktorej návštevník prišiel a príslušnú doménu zaradí do zoznamu zdrojov návštevnosti ako referral. V prípade, že niektorú doménu chceme zo zoznamu odkazujúcich zdrojov vylúčiť, použijeme Referral Exclusion List.
Nie vždy je zaradenie webu do zoznamu odkazujúcich zdrojov návštevnosti žiadúce - obzvlášť v prípade, ak sa na štandardnej užívateľskej ceste nachádza iný web, najčastejšie ide o platobnú bránu. Referral totiž preruší reláciu (Session)
Regulárne výrazy (skrátene aj regexp alebo regex) je textový reťazec, ktorý obsahuje špeciálne znaky. Najčastejšie sa regex využíva pri vyhľadávaní alebo manipulácií s textom. Tento jazyk zaviedol americký matematik Stephen Cole Kleene, ktorý pomohol založiť základy teoretickej informatiky.
Časové obdobie, v rámci ktorého je používateľ aktívny na vašom webe či vo vašej aplikácii. Ak používateľ počas 30 a viac minút nevykoná žiadnu činnosť, každá ďalšia aktivita sa priradí novej relácii. Používatelia, ktorí opustia váš web, no vrátia sa do 30 minút, sa započítavajú do pôvodnej relácie.
Remarketing je metóda online reklamy umožňujúca cieliť reklamu tým ľuďom, ktorí predtým navštívili web inzerenta. Výhodou remarketingových reklamných kampaní je oveľa väčšia efektivita kampaní v porovnaní s klasickými bannerovými kampaňami, keďže reklama sa zobrazuje ľuďom, ktorý daný web, značku, produkt, či službu už poznajú.
Retention Rate, alebo miera udržania používateľa, je metrika, ktorá vypočítava percento používateľov, ktorí pokračujú v používaní vašej webovej stránky alebo aplikácie počas daného časového obdobia.
Metrika ROAS (z anglického Return on Advertising Spend) reprezentuje návratnosť investície do reklamy a slúži na vyhodnocovanie efektivity jednotlivých reklamných kampaní. Vzorec pre výpočet ROAS je: ROAS = hrubý príjem z reklamnej kampane / náklady na reklamnú kampaň
ROI znamená Return On Investments. Teda aká je návratnosť našich investícií. Pre výpočet je potrebné vedieť počiatočnú investíciu a čistý zisk, ktorý priniesla, vyjadrený konkrétnou peňažnou čiastkou.
Scroll Depth, alebo aj hĺbka posunu udáva, pokiaľ sa užívateľ zoscrolloval počas jeho návštevy na stránke. Hodnota Scroll Depth je uvádzaná zvyčajne v percentách, kde 0% je začiatok viewportu a 100% je koniec stránky. Pre meranie Scroll Depth sa použíma špecifický trigger v Google Tag Manageri.
Search query predstavuje dopyt vyhľadávania, ktorý používateľ zapisuje do vyhľadávacieho nástroja. Dopyt môže byť vo forme slova, frázy alebo kombinácie slov, ktoré dávajú používateľovi význam a predstavujú oblasť záujmu, ku ktorej sa snaží použitím vyhľadávača dopátrať.
Segmentácia dát je proces prevzatia dát a ich následnej segmentácie tak, aby ich bolo možné efektívnejšie využívať v rámci marketingu a analýz. Dáta sa segmentujú na základe určitého typu spoločných charakteristík, napríklad vek, pohlavie, zdroj návštevnosti.
Táto skratka znamená Search Engine Marketing. V preklade, marketing pre vyhľadávače. SEM tvorí SEO, PPC a aj Google Merchant Center.
Skratka z anglického jazyka pre Search Engine Optimization. SEO je súbor rôznych procesov pre optimalizáciu webu pre vyhľadávače. Ich cieľom je získavanie návštevnosti z organických zdrojov. Hlavným cieľom je však umiestniť sa čo najvyššie vo vyhľadávači, akým je Google. Ak vašu stránku uvidí viac ľudí, máte väčšiu šancu zákazníka zaujať.
S týmto pojmom sa stretnete v spojitosti nástroji Google Tag Manager a je opakom client-side tagovania. Client-side tagovanie je priame spojenie medzi prehliadačom a rôznymi nástrojmi, ako Google Analytics 4, Facebook a iné. Server-side tagovanie nie je priame spojenie. Všetky hity smerujúce na servery akýchkoľvek nástrojov musia najskôr prechádzajú cez váš server.
Session Storage je typ webového úložiska, ktoré umožňuje webovým aplikáciám ukladať informácie na strane užívateľa, a to v pamäti prehliadača. Najväčší rozdiel medzi Session Storage a súborom Cookie je v kapacite úložiska. Zatiaľ čo Cookie umožňuje ukladať dáta do 4 kB, Session Storage má kapacitu až 10 MB. Údaje uložené v Session Storage sa vymažú ihneď po ukončení relácie (Session). Ak potrebujete uložiť údaje na dlhšiu dobu ako po dobu jednej relácie, použijete Local Storage.
V kanáli Social sa zaznamenávajú všetky návštevy, ktoré prichádzajú zo sociálnych sieti a vlastnosť Medium je označená ako Referral alebo súhasí s regexom ^(social|social-network|social-media|sm|social network|social media)$.
Spúšťač, alebo trigger je jedna z troch základných inštancií, ktoré používa Google Tag Manager. Trigger je v podstate JavaScriptová funkcia, ktorej úlohou je sledovať, či v prehliadači nastala špecifická udalosť. Triggerom môže byť:
 • Page View (gtm.js) 
 • DOM Ready (gtm.dom)
 • Window Loaded (gtm.load)
 • Click - All Elements (gtm.click)
 • Click - Just Links (gtm.linkClick)
 • Element Visibility (gtm.elementVisibility)
 • Form Submission (gtm.formSubmit)
 • Scroll Depth (gtm.scrollDepth)
 • YouTube Video (gtm.video)
 • Vlastná udalosť
Transakcia v ponímaní Google Analytics predstavuje metriku elektronického obchodu, ktorá meria aktivitu predaja na webe. 
Udalosti sú interakcie používateľov s obsahom, ktoré možno merať nezávisle od načítania webovej stránky alebo obrazovky. Príkladmi akcií, ktoré odporúčame analyzovať ako udalosti, sú stiahnutia, kliknutia na odkaz, odoslania formuláru alebo prehrania videa.
Táto metrika v súčastnosti v Google Analytics nejestvuje. V roku 2014 bola premenovaná na metriku Užívateľ (User)
Universal Analytics je staršia verzia služby Google Analytics, ktorá slúži na zhromažďovanie informácií o aktivite na webe. Od októbra 2020 je však predvolenou verziou Google Analytics 4.
URI je skratka zo slov Uniform Resource Identifier, teda jednotný identifikátor zdroja. Zjednodušene povedané, je to meno, ktoré identifikuje nejaký zdroj. URI, ktoré obsahuje aj spôsob, ako sa k danému zdroju dá dostať, je URL. Všetky URL sú zároveň URI, no naopak to neplatí.
URL je skratka zo slov Uniform Resource Locator, teda jednotné určenie zdroja. Je to presná adresa nejakého zdroja (napríklad webstránky, dokumentu) na webe. URL je podmnožinou URI
Úroveň (Scope) je charakteristikou vlastnej dimenzie, alebo metriky. Obe môžu mať zvolenú iba jednu úroveň. S úrovňami sa stretnete pri vytváraní vlastných definícií v Google Analaytics.
User ID je jedinečný identifikátor používateľa, ktorý viete používať v Google Analytics. Tento identifikátor sa zväčša generuje po autentifikácií používateľa, ktorá najčastejšie prebieha prihlásením.
V reportoch Google Analytics 4 sa nachádza záložka User - používateľ. V nej nájdete demografické a technologické údaje o návštevníkoch vašej stránky.
UTM parametre sú bity textu, ktoré môžete pridať k odkazu a podať tým oveľa viac informácií Google Analytics-u o každej adrese. V podstate UTM kódy vysvetľujú príbeh o tom, ako k vám prichádza vaša návštevnosť. 
Google Analytics identifikujte používateľov na základe súborov cookie prvej strany (first-party cookies) s názvom _ga, do ktorého vkladá identifikátor klienta (Client ID) Google Analytics. V tomto prípade je teda užívateľ akýkoľvek prehliadač alebo zariadenie, pomocou ktorého navštívi stránku. Ak ten istý človek navštívi váš web z mobilu, pracovného notebooku a firemného notebooku,  Google Analytics vám započíta troch užívateľov, aj keď v skutočnosti sa jednalo o jednu a tú istú osobu.
Dimenzia, ktorú sme sami vytvorili a pomenovali. Pomocou vlastných dimenzií môžeme opísať údaje, ktoré nie sú zahrnuté v predvolených dimenziách v službe Google Analytics. Príkladom môže byť sekundárna dimenzia typ používateľa (prihlásený / neprihlásený). Pre neplatenú verziu Google Analytics je k dispozícii 20 vlastných dimenzií.
Podobne ako pri vlastných dimenziách, aj pri vlastných metrikách môžete v bezplatnej verzii Google Analytics využiť 20 voľných slotov, pri Google Analytics 360 je to až 200 vlastných metrík. Príkladom vlastnej metriky môže byť cena pred produktu zľavou, alebo hodnota zľavového kupónu.
Google Analytics 4 okrem hotových prehľadov ponúka možnosť vytvoriť si vlastný. V novom Google Analytics 4 máme na výber z rôznych možností reportovania. 
Vlastníctvo predstavuje úroveň v rámci účtu Google Analytics, do ktorej sa odosielajú dáta a vytvárajú zobrazenia. Do každého účtu môžete pridať až 50 vlastníctiev. Každé vlastníctvo má svoj vlastný sledovací kód. V rámci každého vlastníctva viete využívať 20 vlastných dimenzií a metrík.
Návštevník, ktorý môže byť identifikovaný z prechádzajúcich návštev prostredníctvom cookies alebo iného overovania (User ID/Client ID).
V Google Analytics je vstupná stránka tá stránka, na ktorej používateľ začal svoju reláciu. Inak povedané, je to stránka, ktorú používateľ v rámci interakcie s vaším webom videl prvú.  
Miera dopozerania videa (VTR) je metrika, ktorá sa využíva pri videokampaniach. Označuje pomer medzi ľuďmi, ktorým bola reklama zobrazená a tými, ktorí ju dopozerali do určitého času, napr. do 1 minúty.
Táto metrika predstavuje podiel jednotlivých produktov k celkovým výnosom. Nájdete ju v prehľadoch speňažovania v Google Analytics 4. Alebo využite novú funkciu vyhľadávania v tomto nástroji a priamo sa opýtajte, aké boli výnosy z produktu za konkrétne obdobie.
Vypočítané metriky (alebo aj kalkulované metriky) sú metriky definované používateľom, ktoré sa vypočítavajú na základe existujúcich metrík. Pomáhajú vám získať relevantnejšie informácie, ktoré môžete využiť pri vašich analýzach. Napríklad si môžete vypočítať priemerný počet zobrazených produktov pred transakciou pomocou vzorca: {{Product Detail Views}} / {{Transactions}}. Tento údaj vám môže pomôcť pri lepšom pochopení správania užívateľov na vašich stránkach.
Postup, pri ktorom sa zo všetkých údajov o návštevnosti vyberie podmnožina údajov a vytvorí prehľad trendov zistených v danej množine vzoriek. Vzorkovanie sa používa na zníženie výpočtovej náročnosti a skrátenia potrebného času na spracovanie. Napríklad Google Analytics zobrazí 78 % zo všetkých relácií (Sessions), ktoré boli v danom čase zaznamenané.
Je to proces, ktorý analyzuje, ako sa správajú návštevníci webovej stránky. Najčastejšie sa pri nej využívajú analytické nástroje Google Analytics 4, Google Tag Manager a Google Data Studio.
Zdroj návštevnosti, ktorým je napríklad vyhľadávač (napr. Google, Bing, Yandex, Yahoo) alebo akákoľvek doména (example.com), z ktorej prišla návštevnosť na náš web.
S tagmi sa stretnete v Google Tag Manageri. Sú to pixely a skripty, ktoré vkladáte na stránku bez potreby priameho zásahu do kódu. Pracujete tak iba v rozhraní GTM.
Zobrazenie webovej stránky používateľom. Zobrazenie stránky sa zaznamená zakaždým, keď sa načíta skript, ktorý túto metriku meria, napríklad Google Analytics skript.
Zobrazenie predstavuje úroveň v rámci účtu Google Analytics, kde môžete získať prístup k prehľadom dát a nástrojom na analýzu. Pri vytvorení nového vlastníctva, vytvorí Google Analytics jedno nefiltrované zobrazenie. V jednom vlastníctve môžete vytvoriť maximálne 25 zobrazení. 
Súhrn zdrojov návštevnosti v prehľadoch akvizície, ktoré zoskupujú dohromady viaceré marketingové aktivity. Zoskupenia kanálov vám umožňujú zobraziť a porovnať zoskupené metriky podľa názvu kanála, ako aj podľa individuálneho zdroja návštevnosti, média alebo názvu kampane.
Táto funkcia vám umožňuje v Google Analytics zoskupovať viacero jednotlivých stránok, ktoré majú spoločné znaky do skupín. Takto si môžete zlúčiť všetky produktové stránky alebo všetky blogové články a vyhodnocovať tak výkonnosť týchto skupín pomocou spoločných metrík, ako napríklad súhrnný počet zobrazení stránok v skupine.