ROAS (Return on advertising spend)

Metrika ROAS (z anglického Return on Advertising Spend) reprezentuje návratnosť investície do reklamy a slúži na vyhodnocovanie efektivity jednotlivých reklamných kampaní. Vzorec pre výpočet ROAS je: ROAS = hrubý príjem z reklamnej kampane / náklady na reklamnú kampaň

 

Ak je príjem z reklamnej kampane napr. 2400 eur, pričom náklady na kampaň boli 600 eur, hodnota ROAS bude 4. To znamená, že jedno euro vynaložené na reklamnú kampaň prinieslo obrat 4 eurá.