Prediktívna metrika

Prediktívne metriky v Google Analytics označujú súbor pokročilých analytických metód a nástrojov, ktoré využívajú strojové učenie a prediktívne modelovanie na poskytovanie prehľadov o správaní a výsledkoch používateľov na webe alebo v aplikácii na základe dát, ktoré sme o nich zhromaždili.

 

Príklady prediktívnych metrík:

  • purchase probability – vyjadruje pravdepodobnosť, že používateľ, ktorý bol aktívny za posledných 28 dní, zaznamená konkrétnu konverznú udalosť v priebehu nasledujúcich 7 dní. 
  • churn probability – vyjadruje pravdepodobnosť, že používateľ, ktorý bol aktívny na webovej stránke alebo v aplikácii za posledných 7 dní, nebude aktívny v priebehu nasledujúcich 7 dní.
  • predicted revenue – vyjadruje očakávané výnosy zo všetkých nákupných konverzií v priebehu nasledujúcich 28 dní od používateľa, ktorý bol aktívny za posledných 28 dní.

Hoci tieto metriky pomáhajú predvídať trendy a robiť informované rozhodnutia, treba zdôrazniť, že sú založené na strojovom učení a štatistických modeloch. Na dosiahnutie relevantných predikcií je preto potrebné mať dostatočné množstvo kvalitných dát o používateľoch.