Viete ako sa odlišuje meranie medzi Google Analytics a Facebook Analytics? Prečo oba nástroje reportujú odlišné čísla a ako veľmi sa od seba tieto čísla líšia? Pokúsili sme sa nájsť odpovede na tieto otázky za vás a v tomto článku vám ukážeme výsledky.

Časový rozsah porovnávaných dát: október 2019 – apríl 2020

Ako sme postupovali

Na začiatku sme si vytvorili nové vlastníctvo v Google Analytics a sledovací pixel pre Facebook Analytics. Následne sme pomocou GTM nasadili oba kódy na web. Facebook pixel sme nasadili pomocou HTML tagu a pomocou Image tagu

Image Tag sa odpaľuje aj vtedy, keď je na webe blokovaný javascript alebo keď je v prehliadači zapnutý adblocker, ktorý neblokuje GTM, no blokuje správnu inicializáciu facebook pixelu ak je implementovaný cez HTML tag. 

Poznámka: každý spôsob merania (HTML alebo Image) používal samostatný pixel a dáta boli spracované v oddelenom facebook analytics. 

Po uplynutí cca 7 mesiacov sme porovnali: 

 • Google Analytics vs Facebook Analytics (HTML Tag)
 • Google Analytics vs Facebook Analytics (Image Tag)
 • Facebook Analytics (HTML Tag) vs Facebook Analytics (Image Tag)

Čo sme porovnávali 

Pred začatím testu sme si určili na porovnanie nasledujúce metriky: 

 • Používatelia (users)
 • Noví Používatelia (new users)
 • Relácie (sessions)
 • Zobrazenie stránky (pageviews)
 • Priemernú dĺžku relácie (avg. session duration)
 • Okamžitú mieru odchodu (bounce rate)
 • Objednávky (Transactions)
 • Dostupnosť demografických údajov (vek a pohlavie)

Odlišné dátové modely pre spracovanie údajov

Google Analytics

Universal Analytics využíva dátový model založený na reláciách (sessions) a zobrazení stránok (page views). Tento model je starší a vznikol v dobe, keď ešte neexistovali aplikácie iba webové stránky. 

Postupne ho nahrádza dátový model, ktorý poskytuje väčšiu flexibilitu a je založený na udalostiach (events) a ich parametroch, podobne ako je tomu vo Firebase. 

Tento nový spôsob merania využíva už aj nový Google Analytics App+Web.

Facebook Analytics

Facebook Analytics používa dátový model založený na udalostiach (events) rovnako, ako je tomu pri novom vlastníctve App+Web v Google Analytics. 

Výsledky porovnania

Používatelia (Users)

Google Analytics definuje používateľov ako cookies. Čiže každé zariadenie, alebo ešte presnejšie internetový prehliadač, do ktorého zapíše cookie uvidíte v prehľadoch Google Analytics ako používateľa. 

Ak máte aktivovanú funkcionalitu Google Signals, tak Google používa agregované a anonymizované dáta o používateľoch, ktorí sa prihlasujú do svojho Google účtu na rôznych zariadeniach.

V praxi to funguje tak, že ak si používateľ na počítači prehliada stránku v prehliadači, v ktorom je prihlásený a následne si pozrie stránku na mobile v prehliadači, v ktorom je prihlásený pod tým istým účtom a má povolené prispôsobenie reklám v Google, tak Google Analytics vie tohto používateľa spárovať a nepovažuje ho už za 2 samostatné entity, ale za jedného používateľa, ktorý využíva viacero zariadení.  

Facebook Analytics definuje používateľa ako registrovaného používateľa Facebooku. Ak navštívite akúkoľvek stránku v prehliadači, v ktorom ste sa sa prihlásili na Facebook, tak vám vo vašom prehliadači uloží vaše Facebook user id, do 3-rd party cookie s názvom c_user. 

V prípade, ak by ste neboli prihlásení, tak vám vytvorí jedinečné ID, ktoré po prihlásení synchronizuje s vaším Facebook profile ID a následne spáruje s vaším profilom. Dalo by sa povedať, že je v tomto dôslednejší ako Google.

Výsledky

Google Analytics vs Facebook Analytics - Users

Ako vidieť na grafe vyššie, tak Facebook Analytics (HTML Tag) zaznamenal v priemere 19% menej unikátnych používateľov ako Google Analytics.

Facebook HTML Tag zaznamenal o 3% menej používateľov ako Image Tag.

Vzhľadom na to, že Facebook má k dispozícií presnejšie dáta ako Google Analytics, dovolím si tvrdiť, že Google skresľuje dáta o používateľoch o 19%.

Noví používatelia (New users)

Google Analytics definuje nového používateľa na základe zapísania cookie _ga do prehliadača. Ak stránku navštívi používateľ, pri ktorom je táto cookie už vytvorená, tak to z pohľadu Google Analytics už nie je nový používateľ. V prípade, že by táto cookie, neexistovala, Google Analytics by ju vytvoril a zarátal by tohto používateľa medzi nových používateľov. 

Facebook Analytics definuje nového používateľa tiež na základe zapísania cookie. Takže ak si ju užívateľ vymaže, bude zarátaný opäť ako nový používateľ. K zapísaniu cookie dôjde k momente, keď používateľ interaguje s Facebook pixelom. 

Výsledky

Google Analytics vs Facebook Analytics - New Users

Ako vidieť na grafe vyššie, Facebook Analytics (HTML Tag). má v priemere o 23% menej nových používateľov ako Google Analytics. 

Facebook HTML Tag zaznamenal o 2% menej nových používateľov ako Image Tag.

Relácie (Sessions)

Google Analytics definuje reláciu od momentu prvej interakcie používateľa so stránkou (najčastejšie zobrazenie stránky). Po 30 minútach nečinnosti používateľa  sa relácia skončí. Táto hodnota je štandardne prednastavená, ale dá sa zmeniť podľa potreby.

Relácia sa automaticky skončí aj o polnoci. Takže ak začnete reláciu o 23:55 a skončím ju o 00:15, tak sa v Google Analytics zapíšu dve relácie, namiesto jednej. Relácia môže byť tiež ukončená, ak dôjde k zmene zdroja alebo kampane. Napríklad, ak ste počas objednávky presmerovaný na platobnú bránu a vrátite sa späť na stránku, tak pri štandardných nastaveniach Google Analytics zaznamená novú reláciu.

Facebook Analytics má podobnú definíciu relácie ako Google Analytics. Líši sa však v tom, že reláciu neukončuje o polnoci. 

Výsledky

Google Analytics vs Facebook Analytics - Sessions

Ako vidieť, na grafoch vyššie, Google Analytics má v priemere o 30% viac relácií ako Facebook Analytics (HTML Tag). 

Facebook HTML Tag zaznamenal o 5% menej relácií ako Image Tag.

Zobrazenie stránky (Pageviews)

Google Analytics zaznamená zobrazenie stránky po odoslaní pageview hitu

Facebook Analytics ráta zobrazenie stránky rovnako ako Google Analytics, po odoslaní udalosti s názvom PageView.

Výsledky

Google Analytics vs Facebook Analytics - Pageviews

Ako vidieť, v tabuľke vyššie, Google Analytics má v priemere o 2% menej zobrazení stránok ako Facebook Analytics (HTML Tag). 

Facebook HTML Tag zaznamenal o 3% menej zobrazení stránok ako Image Tag.

Tento rozdiel je celkom zaujímavý vzhľadom na to, že Google zaznamenal väčší počet relácií. Dalo by sa tak povedať, že z pohľadu Google Analytics, bola kvalita relácií nižšia, pretože si pozreli v priemere iba 1,73 stránok počas relácie. 

No z pohľadu Facebook Analytics (HTML Tag) boli relácie kvalitnejšie, pretože si pozreli v priemere 2,35 stránok počas relácie.

Priemerná dĺžka relácie (Avg. Session Duration)

Google Analytics definuje priemernú dĺžku relácie ako hodnotu, ktorá vyjadruje, koľko času trávia návštevníci na vašom webe v rámci jednej relácie (session). 

Facebook Analytics považuje za priemernú dĺžku relácie dobu, ktorú používatelia strávia interakciou s vašim webom počas jednej relácie. Dĺžka relácie sa vypočíta tak, že sa zoberie čas poslednej udalosti v relácii a odpočíta sa čas prvej udalosti v relácii. 

Pre obe platformy platí, že hodnota je len orientačná a to z nasledujúcich dôvodov:

 • Google Analytics ani Facebook Analytics nemerajú čas strávený na poslednej stránke v rámci jednej relácie (session).
 • Ak je vstupná stránka zároveň poslednou (bounce), relácia sa síce započíta, ale vzhľadom na vyššie uvedené budú mať všetky takéto návštevy čas trvania relácie 0 sekúnd, čo rovnako ovplyvní aj priemerný čas na stránke.

Facebook má v tomto predsa len výhodou, ktorou je automatické meranie udalostí, pomocou ktorých zaznamenáva interakcie užívateľa na stránke. V praxi to znamená, že ak používateľ príde na stránku a vykoná na nej interakciu v podobe kliknutia alebo odoslania formulára a následne stránku opustí, tak Facebook pre túto reláciu už vie vypočítať jej priemernú dĺžku, pretože pozná začiatok relácie a tiež časovú značku (timestamp) poslednej interakcie so stránkou. 

Google by pre takúto reláciu nevedel vypočítať jej priemernú dĺžku pretože by mal k dispozícií informáciu iba o tom, kedy sa začala, no nemal by informáciu o ďalšej interakcií a tým pádom by stanovil dĺžku na nulovú hodnotu. V prípade, že by ste mali nastavené sledovanie udalostí výpočet by bol iný. 

Výsledky

Google Analytics vs Facebook Analytics - Avg. Session Duration

Pri tejto metrike sú rozdiely medzi platformami v priemere minimálne. Súvisí to aj s tým, že sme v Google Analytics mali nastavené udalosti, ktoré Google Analytics výrazne pomáhali s určovaním priemernej dĺžky relácie. V prípade, že by sme mali nastavený iba štandardný kód Google Analytics bez dodatočných nastavení, rozdiely by boli výraznejšie.

Miera okamžitých odchodov (Bounce Rate)

Google Analytics definuje okamžitú mieru odchodov ako metriku, ktorá udáva percentuálny podiel návštev, ktoré obsahovali iba jedno zobrazenie stránky, alebo okrem jedného zobrazenia stránky neobsahovali interaktívnu udalost. 

Facebook Analytics má podobnú definíciu okamžitej miery odchodu ako Google. 

Podobne ako pri priemernej dĺžke relácie, aj v tomto prípade stačí, ak používateľ príde na článok, prečíta si ho, interaguje s jeho prvkami a pokiaľ nie je presmerovaný na novú stránku, tak Google Analytics pri štandardnom nastavení považuje takúto reláciu za bounce

Facebook má v tomto opäť výhodou, ktorou je už spomínané automatické zaznamenávanie udalostí, pomocou ktorých zaznamenáva interakcie užívateľa na stránke. 

Výsledky

Google Analytics vs Facebook Analytics - Bounce Rate

Pri tejto metrike sú rozdiely medzi platformami naozaj výrazné. Google má v priemere až o 67% nižšiu okamžitú mieru odchodov ako Facebook Analytics (HTML Tag).

Tento rozdiel ma naozaj prekvapil, pretože v Google Analytics boli nastavené udalosti, ktoré by mali pomôcť priblížiť okamžitú mieru odchodu realite. Vzhľadom na to, že Facebook navyše využíva automaticky zber udalostí, tak som očakával nižšiu okamžitú mieru odchodov ako v Google Analytics, no realita je presne opačná. 

Objednávky (Transactions)

Pre obe platformy platí tá istá definícia objednávky. Bol to moment, kedy na stránke došlo k prečítaniu stránky a odpáleniu udalosti (Event). Po prečítaní obsahu stránky sa cez GTM odpálili tagy ako pre Google, tak aj pre Facebook. 

Výsledky

Google Analytics vs Facebook Analytics - Transactions

Ako vidieť, na grafoch vyššie, Google Analytics zaznamenal v priemere o 6% menej objednávok ako Facebook Analytics (HTML Tag). Tu doplním, že sa jedná o všetky objednávky na webe a atribúcia tak nezohráva žiadnu úlohu.

Zaujímavosťou je 29 % rozdiel medzi Facebook Analytics (HTML Tag) a Facebook Analytics (Image Tag). Čakal som opačnú situáciu, keďže Image Tag by sa mal odpaľovať vo viacerých prípadoch v porovnaní s HTML Tagom. 

Dostupnosť demografických údajov (vek a pohlavie)

To ako vedia jednotlivé nástroje identifikovať demografické údaje používateľoch je dôležité, ak chcete vedieť niečo viac o používateľoch, ktorí navštevujú váš web. 

Pozreli sme pri koľkých percentách boli platformy schopné určiť pohlavie alebo vek. 

Google Analytics zbiera demografické údaje pomocou 3rd party cookies DoubleClick. Tento zber nie je automatický a je potrebné ho povoliť v nastaveniach vlastníctva. Okrem toho používa ešte reklamné identifikátory v aplikáciách.

Zdrojom týchto údajov sú osobné profily používateľov, čiže to, čo majú vyplnené vo svojich profiloch na Google. 

Tip: Ak vás zaujíma ako vás vníma Google môžete si pozrieť svoj profil na tejto stránke.  

Facebook Analytics na určenie demografických dát používa údaje, ktoré majú používatelia uvedené vo svojom osobnom profile a dáta z tretích strán. 

Tip: Ak vás zaujíma ako vás vníma Facebook môžete si pozrieť svoj profil na tejto stránke.  

Výsledky

Google Analytics vs Facebook Analytics - Demographic Data

Ako sa dalo predpokladať Facebook má väčšie pokrytie demografických dát ako Google. Kvalita týchto dát je otázna, pretože nie každý o sebe uvádza pravdivé informácie. 

Google Analytics - Demographic Data Dostupnost

Facebook Analytics HTML Tag - Demographic Data Dostupnost

Facebook Analytics IMAGE Tag - Demographic Data Dostupnost

Vzhľadom na výrazne vyššiu mieru dostupnosti demografických údajov by som pri analýzach kde sú tieto dáta potrebné uprednostnil ako zdroj dát Facebook Analytics.

Záver

Ako sme si ukázali, dáta sa v závislosti od platormy môžu výrazne líšiť. Preto nie je príliš dôležité tieto metriky medzi sebou porovnávať v absolútnych číslach – omnoho dôležitejšie sú relatívne zmeny, ktoré by mali byť naprieč platformami omnoho podobnejšie.

Ak vidím, že sa znižuje počet používateľov v čase, nezáleží na tom, že Facebook zaznamenal o 19% menej používateľov ako Google, dôležité je, že nám oba nástroje pomôžu identifikovať negatívny trend vo vývoji.

Všetky výsledky si viete pozrieť aj v tomto prehľade v Data Studiu

Ktorý z nástrojov, využívate pre vyhodnocovanie výkonnosti webových stránok? Podeľte sa so mnou o vaše tipy a triky v komentároch. 

Ak sa vám článok páčil, budem rád ak ho budete zdieľať so svojimi kolegami a s priateľmi.