Čo sú cookies a pixely

Používanie cookies na našej webovej stránke

Váš súhlas so spracovaním cookies môžete kedykoľvek:

  • Zmeniť

Zoznam používaných cookies

NameValueDomainCategoryKategóriaDescriptionPopis
__cfduidd3f632cb8c4d564d831c6972a2a914bb51568808023.theme-fusion.comNecessaryNevyhnutnéUsed to identify trusted web traffic.Používa sa na identifikovanie dôveryhodnej návštevnosti.
fr03cR4nr9E6CosTKkV..Bdgh0_…1.0.Bdgh0_..facebook.comMarketingMarketingovéUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.Používané Facebookom na poskytovanie reklamných produktov.
_fbpfb.1.1568808253413.297428765.dase-analytics.comMarketingMarketingovéUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.Používané Facebookom na poskytovanie reklamných produktov.
_gaGA1.2.867102406.1568808022.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_ga_YZLNWZTVVHGS1.1.1568808022.1.0.1568808215.0.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_gat_UA-100347222-11.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéUsed by Google Analytics to throttle request ratePoužíva sa v službe Google Analytics na zníženie počtu requestov.
_gidGA1.2.1760399185.1568808022.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_hjIncludedInSample1www.dase-analytics.comMarketingMarketingovéDetermines if the user’s navigation should be registered in a certain statistical place holder.Určuje, či má byť navigácia používateľa zaregistrovaná v určitom štatistickom držiteľovi miesta.
_hjidead72e7d-30ed-4a1a-8902-7ef583556319.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéSets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.Nastaví jedinečný identifikátor pre reláciu. To umožňuje webovej stránke získavať údaje o správaní návštevníkov na štatistické účely.
cookieconsent_level1.dase-analytics.comNecessaryNevyhnutnéStores level of cookie consentUrčuje úroveň súhlasu so spracovaním súborov cookie.
cookieconsent_seen1.dase-analytics.comNecessaryNevyhnutnéDetermines if user already saw cookiebanner.Určuje, či používateľ už videl cookie lištu.
cookieconsent_statusallow.dase-analytics.comNecessaryNevyhnutnéDetermines if the cookiebanner should be shown.Určuje, či sa cookie lišta má zobraziť.
cookieconsent_variantwnlend0002.dase-analytics.comNecessaryNevyhnutnéStores information about cookiebanner variant that was shown to user.Uchováva informáciu o variante cookie lišty, ktorý sa používateľovi zobrazil.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(ďalej len „súhlas“)

podľa § 13 ods. 1 písm. a) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  

(ďalej len „zákon“)

1. Účel poskytnutia osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje (mailová adresa, meno, priezvisko) budú využité na zasielanie noviniek o firme DASE, ako sú nové články, ebooky, či informácie o nových službách a produktoch. Osobné údaje sú ďalej zasielané a spracované v nástroji Mailchimp. Môžu byť tiež uložené v zozname (Google Spreadsheet). Lehota na výmaz osobných údajov je 5 rokov.

2. Osobné údaje poskytujete firme:

Obchodné meno:DASE s.r.o.
Sídlo: Panská 14/236,
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01
IČO: 50 622 994
DIČ: SK2120405991
IC DPH: SK2120405991

3. Poučenie dotknutej osoby a jej práva

Poskytnutie údajov do  je dobrovoľné. 

Dotknutá osoba má podľa zákona najmä tieto práva: právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje budú systematicky spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania a dôsledne zabezpečené tak, aby zodpovedali požiadavkám zákona. 

4. Súhlas dotknutej osoby

Dotknutá osoba na základe tohto súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na: 

  • spracúvanie svojich osobných údajov v  zoznamoch (Google Spreadsheet) a v nástroji Mailchimp vykonávaním operácií alebo súboru operácií s týmito osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami, na účel uvedený v bode 1.,
  • poskytnutie, sprístupnenie a cezhraničný prenos spracúvaných osobných údajov podľa špecifikácie uvedenej v bode 1., a to všetko za podmienok podľa tohto súhlasu a zákona.

Dotknutá osoba súčasne potvrdzuje, že:

  • je staršia ako 16 rokov,
  • bola úplne a zrozumiteľne informovaná o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania jej osobných údajov,
  • mala možnosť klásť doplňujúce otázky, ktoré jej boli úplne zodpovedané a týmto dobrovoľne súhlasí so zaradením do zoznamu a zaslaním do nástroja Mailchimp.