Pred tým, ako si vysvetlíme, ako funguje spomínaná metrika, je dobré si pripomenúť, za akých podmienok taká relácia začína. V Google Analytics 4 začína relácia, keď si užívateľ otvorí na popredí vašu aplikáciu, alebo navštívi stránku na vašom webe v prípade, že nie je stále aktívna jeho predošlá relácia.

Na rozdiel od staršieho Universal Analytics sa už relácia v novom GA4 “neláme” o polnoci, no v tomto ohľade sú tu stále určité “nezrovnalosti”, o ktorých si môžete prečítať viac napr. na tomto linku.

Vo východzom nastavení Google Analytics 4 sa relácia končí po 30 minútach neaktivity užívateľa, pričom tento limit je možné upraviť v nastavení relevantného streamu v “more tagging settings” a následne v “adjust session timeout – postup je podrobnejšie popísaný nižšie.

Napr. v prípade, že uverejňujete na vašej stránke dlhšie videá (dlhšie ako 30 minút), je vhodné tento timeout predĺžiť, aby vám počas sledovania videa užívateľom, nevznikli viaceré relácie. Pre tento timeout neexistuje žiadny limit.

Nastavenie timeoutu pre relácie v aplikáciách

Reláciám v aplikáciách timeout začína, keď je aplikácia presunutá na pozadie. Je tu možnosť predĺžiť túto reláciu zahrnutím parametra extend_session s priradenou hodnotou 1 pri udalostiach – eventoch, ktoré sa odosielajú, kým je aplikácia na pozadí. Tento spôsob je užitočný najmä v prípade, ak je vaša aplikácia často používaná práve na pozadí. Jedná sa napr. o aplikácie pre navigáciu, či prehrávanie hudby a pod. Východzie nastavenie timeoutu na 30 minút je možné upraviť metódou setSessionTimeoutDuration, pričom dĺžka trvania sa udáva v milisekundách (východzie nastavenie je 1 800 000 ms (30 minút)).

Úprava nastavení timeoutu pre relácie na webe

Pre úpravu východzieho časového limitu relácií (30 minút) na webe postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa do svojho účtu
 2. V sekcií Admin vyberte Vlastníctvo (Property), v ktorom chcete timeout upraviť
 3. Kliknite na Streamy údajov (Data Streams) a vyberte relevantný web Data Stream
 4. Pod Ďalšími nastaveniami (Additional Settings), kliknite na Ďalšie nastavenia značkovania (More Tagging Settings) a následne dolu na Upraviť časový limit relácie (Adjust session timeout)
  Ako funguje metrika počet relácií v novom Google Analytics 4
  Ako funguje metrika počet relácií v novom Google Analytics 4
 5. Upravte časový limit relácie (Session Timeout – zadáva sa v hodinách a minútach)
 6. Môžete tu tiež upraviť Časovač pre relácie interakcií (Timer for Engaged Sessions) – zadajte čas (v sekundách), po ktorom sa relácia vyhodnotí ako započatá (možnosti od 10 do 60 sekund).
  Ako funguje metrika počet relácií v novom Google Analytics 4
 7. Kliknite na Uložiť

Ako sa relácie počítajú?

Počet relácií sa môže v novom Google Analytics 4 líšiť od počtu relácií v staršom Universal Analytics – môže byť nižší…

Je to spôsobené už spomínaným rozdielom v “lámaní” relácií o polnoci. Nový GA4 nevytvára novú reláciu, keď sa o polnoci zmení Campaign Source, pričom starší UA za takýchto okolností novú reláciu vytvára. Ak napr. relácia začne o 23:50 a skončí o 00:10 nasledujúceho dňa, je považovaná za jedinú reláciu, pričom je ale počítaná pre každý z daných dní.

Tu je vhodné pripomenúť potrebu správneho nastavenia krajiny v Časovom pásme prehľadov (Reporting Time Zone) v základnom nastavení relevantného vlastníctva – odporúča sa nastaviť krajinu, z ktorej je stránka/aplikácia najčastejšie navštevovaná/používaná.

Ako funguje metrika počet relácií v novom Google Analytics 4

Ako sa udalosti (eventy) pridružujú k reláciám

Eventy sa pridružujú k reláciám dvoma spôsobmi:

 • ga_session_id : Unikátny identifikátor relácie pridružený ku každému eventu, ktorý sa udeje v priebehu danej relácie.
 • ga_session_number : Parameter pridružený ku každej udalosti, ktorá sa udeje v priebehu relácie. Identifikuje pozíciu poradia relácie vo vzťahu ku konkrétnemu užívateľovi, napr. 1. alebo 4. relácia. Táto informácia vie byť užitočná, keď sa objaví nejaký špecifický typ udalosti, napr. zistíme , že in_app_purchase eventy sa objavia v 80% prípadov v priebehu 5. až 8. relácie a pod.

Aký je vzťah medzi užívateľom, reláciami a udalosťami

GA4 zaraďuje užívateľov, relácie a eventy v nasledovnej hierarchii:

 • User (užívateľ)
  • Session (relácia)
   • Event (udalosť)

Udalosti (eventy) sú individuálne akcie, ktoré vykonávajú užívatelia pri návšteve vašej stránky alebo využívaní vašej aplikácie. Pre lepšiu predstavu, môžu zahŕňať kliknutia na linky, kontakty, odoslanie formulára, prehratie videa, scrollovanie a pod.

V novom GA4 rozhraní poznáme automaticky zaznamenávané udalosti (automatically collected events – sú zaznamenávané automaticky, ak je aktivované zhromažďovanie údajov), rozšírené meracie udalostí (enhanced measurement events – ak sú aktivované v streame údajov). Pre pokročilejšie merania je možné pridať aj odporúčané udalosti (recommended events – je potrebné implementovať, no majú preddefinované názvy a parametre) a vlastné udalosti (custom events – potrebné nazvať a implementovať, v štandardných reportoch sa väčšinou nezobrazujú).

Tu je vhodné pripomenúť, že niektoré eventy ako je napr. zobrazenie prvku na stránke, či scrollovanie, sa môžu za určitých okolností “odpáliť” bez akejkoľvek aktivity užívateľa na stránke – len samotným načítaním stránky webu. Tento fakt treba brať do úvahy, aby sa relácia nestala automaticky reláciou s interakciou a negatívne neovplyvnila túto štatistiku, ako aj Bounce rate (viac o tom, ako sa relácia s interakciou počíta, je spomenuté nižšie).

Relácie (sessions) sú zase individuálne akcie, ktoré užívateľ vykoná v určitom časovom rámci. Napríklad užívateľ navštívi vašu stránku, klikne na nejaký link a následne si objedná produkt, alebo službu, ktorú ponúkate. Google Analytics tieto vyhodnotí ako súčasť jedinej relácie, ak užívateľ nezostane neaktívny po dlhšiu dobu ako 30 minút (teda v prípade, že ste nenastavili reláciám iný timeout – popísané vyššie). Ak bol užívateľ neaktívny po dobu dlhšiu ako 30 minút, nasledujúce akcie sa zarátajú už do ďalšej relácie.

Používatelia (users) sú konkrétni ľudia (ak to nie sú boti :), ktorí vykonávajú na vašej stránke, alebo vo vašej aplikácii akcie v jednej, alebo viacerých reláciách.

Kde nájsť metriky relácií

V prvom rade treba zmieniť, že v novom GA4 vlastníctve poznáme 3 metriky relevantné pre relácie:

 • Sessions (Relácie): Počet relácií, ktoré začali na vašom webe alebo vo vašej aplikácií (udalosť (event) session_start bola spustená)
 • Engaged sessions (Relácie s interakciou): Počet relácií, ktoré trvali 10 sekúnd a dlhšie (v prípade, že ste neupravili Timer for engaged sessions – spomínané vyššie), alebo počet relácií, ktoré obsahovali 1 a viac konverzných eventov, alebo zahŕňali 2 a viac navštívených stránok vášho webu.
 • Engaged sessions per user (Relácie s interakciou na používateľa): Podiel počtu relácií s interakciou a počtu užívateľov

Spomínané metriky možno nájsť v GA4 v nasledujúcich reportoch:

 • Prehľad akvizícií (Acquisition overview)
 • Akvizícia používateľov (User acquisition)
 • Akvizícia návštevnosti (Traffic acquisition)
 • Prehľad interakcií (Engagement overview)
 • Demografické údaje (Demographic details)
 • Technické detaily (Tech details)