Key Performance Indicators  (KPI) alebo po slovensky Kľúčové ukazovatele výkonnosti sme Vám už predstavili minule. Tam ste sa mohli dozvedieť ako si správne definovať ciele a ako sledovať ich plnenie v prostredí súšasného Universal Analytics. Ten ale o pár mesiacov vypnú❗

Preto sa v tomto článku budeme venovať KPIs, ktoré vieme sledovať v Google Analytics 4 (GA4).

Na začiatok si rýchlo pripomeňme, že KPI sú metriky, ktoré poukazujú na výkonnosť jednotlivca, alebo firmy pri dosahovaní cieľov. Sú to merateľné hodnoty, ktoré predstavujú plnenie vopred určených cieľov.

V tomto článku Vám predstavíme 9 KPI metrík, na ktoré má v GA4 zmysel sa zamerať:

Obsah článku

1. Používatelia (Users)

Táto metrika je pre nás zaujímavá najmä vtedy, keď sme si zadefinovali za cieľ prilákať viac návštevníkov a rozšíriť povedomie o našej značke. Vtedy si vieme pozrieť dáta pred začatím kampane a počas nej a tak porovnať ako sa nám podarilo daný cieľ splniť.

Pri tejto metrike stojí za to spomenúť zároveň aj dimenziu Predvolená skupina kanálov (Custom channel grouping), ktorá nám vraví z akých kanálov používatelia prišli a teda, ktorá forma propagácie bola pre daný cieľ najúspešnejšia.

Čo je to Channel Grouping? 👉 Pozrite si video.

V rozhraní Google Analytics 4 si viete dáta k tejto metrike pozrieť touto cestou:
Prehľady > Akvizícia > Acquisition overview

ake KPI sledovat v Google Analytics 4?

2. Relácie (Sessions)

Druhý kľúčový indikátor výkonnosti sú Relácie resp. Počet relácií, ktoré začali na našej stránke, alebo v aplikácii. Metrika Relácie predstavuje interakciu používateľov s našou stránkou. 

V Google Analytics 4 sa vieme stretnúť s dvoma typmi relácii – s Reláciami (Sessions) a s Reláciami s interakciou (Engaged sessions). Relácie s interakciou sa od klasických relácií líšia tým, že musia spĺňať aspoň jednu z týchto troch podmienok:

  • relácia trvala aspoň 10 sekúnd,
  • počas relácie sa zaznamenala aspoň 1 konverzná udalosť,
  • počas relácie zaznamenali aspoň dve zobrazenia stránky/obrazovky.

Zameraním sa na túto metriku vieme vyhodnotiť návštevnosť a atraktivitu našich stránok, ktoré zaznamenávajú najviac interakcií.

K prehľadu s dátami o reláciách sa dostanete takto:
Prehľady > Akvizícia > Akvizícia návštevnosti

ake KPI sledovat v Google Analytics 4? 2

3. Miera zapojenia (Engagement rate)

Miera zapojenia, nazývaná aj ako Miera interakcií na stránke priamo súvisí s predošlou metrikou, pretože predstavuje mieru interakcií s obsahom našej stránky. Google Analytics ju vypočítava pomocou jednoduchého vzorca ako Relácie s interakciou / Relácie.

Vďaka tejto metrike vieme čiastočne pochopiť používateľskú cestu na stránke a tým pádom ju vieme na základe týchto informácií zlepšovať. Taktiež nám vie pomôcť zistiť či je obsah našej stránky dostatočne zaujímavý pre používateľov.

K informácii o tejto metrike sa dostanete touto cestou:
Prehľady > Akvizícia > Akvizícia návštevnosti

ake KPI sledovat v Google Analytics 4? 3

4. Priemerný čas interakcie (Average Engagement Time)

Podobná metrika ako predošlá, je Priemerný čas interakcie. Je to čas, počas ktorého sa používatelia plne sústredili na našu stránku. Priemerný čas interakcie sa vypočíta ako súčet trvania interakcie používateľov na aktívneho používateľa. Pomocou tejto metriky dokážeme vyhodnotiť rôzne aspekty našej webovej stránky, ako napríklad:

  • rýchlosť načítania
  • chyby na stránke
  • intuitívnosť rozhrania

Tie predstavujú rozhodujúce faktory aktívneho zapojenia používateľov.

Túto metriku v Google Analytics 4 nájdete napríklad v prehľade tu:
Prehľady > Akvizícia > Akvizícia návštevnosti

ake KPI sledovat v Google Analytics 4? 4

5. Zobrazenia (Views)

Obľúbená a zároveň tiež smerodajná metrika je metrika s názvom Zobrazenia. Ako názov napovedá, tak táto metrika jednoducho predstavuje počet zobrazení webovej stránky, alebo obrazovky aplikácie používateľmi.

Analýzou a vyhodnotením počtu zobrazení vieme napríklad zistiť ako nájsť vhodnú SEO stratégiu pre našu stránku. Táto metrika dokáže pomôcť identifikovať výkonnosť webovej stránky a ako môžu zmeny webovej lokality ovplyvniť správanie používateľov.

Prehľad v Google Analytics 4 zobrazujúci dáta o Zobrazeniach nájdete napríklad takto:
Prehľady > Zapojenie > Stránky a obrazovky

ake KPI sledovat v Google Analytics 4? 5

6. Počet udalostí (Event count)

Počet udalostí v GA4 nám vyjadruje, koľkokrát naši používatelia spustili určitú udalosť. Podľa nastavenia nášho vlastníctva Google Analytics 4 a Google Tag Managera závisí, aké udalosti môžeme pomocou tejto metriky sledovať a vyhodnocovať.

Pokiaľ máme v GA4 zapnuté aspoň Rozšírené merania (Enhanced measurement), tak vieme bez námahy sledovať bežné akcie, ktoré môže užívateľ na stránke vykonávať, ako napríklad

  • scrollovanie na stránke
  • odchádzajúce kliknutia
  • stiahnutia súborov
  • interakcie s videom

Vďaka meraniu udalostí vieme hlbšie porozumieť svojim používateľom a lepšie upravovať stránku aby vyhovovala ich potrebám a túžbam. 

V GA4 je tejto metrike venovaný prehľad, ku ktorému sa vieme dostať touto cestou:
Prehľady > Zapojenie > Events: Event name

ake KPI sledovat v Google Analytics 4? 6

7. Konverzie (Conversions)

Podobne sú na tom aj Konverzie, ktoré sa od bežných udalostí odlišujú tým, že majú pre náš biznis určitú peňažnú hodnotu, alebo sa jedná o dôležitú akciu vykonanú na stránke.

Konverzie tak pri správnom definovaní predstavujú možno najdôležitejší ukazovateľ výkonnosti našej stránky, pretože zaznamenávajú najpodstatnejšie merané udalosti.  Vďaka sledovaniu konverzií vieme identifikovať optimálne spôsoby ako zlepšiť návratnosť našich investícií, ale zároveň aj výkonnosť a efektívnosť našich kampaní.

V rozhraní GA4 viete nájsť prehľad zameraný priamo na Konverzie tu:
Prehľady > Zapojenie > Konverzie

ake KPI sledovat v Google Analytics 4? 7

8. Hodnota životnosti (Lifetime Value)

Metrika Hodnota životnosti nie je možno známa, ale má svoj význam prečo sme ju zaradili medzi dôležité KPIs. Pomáha nám totiž pochopiť, akú hodnotu majú používatelia pre našu firmu na základe celoživotnej výkonnosti.

Analýzou Hodnoty životnosti v GA4 vieme napríklad zistiť, ktoré metódy nám prinášajú najviac používateľov na vysokej úrovni a taktiež nám vedia pomôcť nájsť primeraný odhad, koľko peňazí môžete minúť na získanie nového zákazníka. 

V Google Analytics 4 je pre metriky ohľadom Hodnoty životnosti najlepšie vytvoriť svoj vlastný prehľad tu:
Preskúmať > Voľný formát

ake KPI sledovat v Google Analytics 4? 8

9. Celkový výnos (Total Revenue)

Metrika Celkový výnos vyjadruje súčet výnosov zo všetkých nákupov, odberov a reklám a teda nám pomáha vyhodnotiť príjem našej firmy v porovnaní s načrtnutými cieľmi. 

Pri pohľade na tieto čísla vieme sledovať dynamiku predaja a v prípade potreby vykonávať úpravy. Metrika celkových výnosov nám navyše môže pomôcť sledovať priebeh predaja v určitom časovom období a tak nás prinútiť rozmýšľať o možných riešeniach na generovanie vyšších výnosov.

V GA4 prehľadoch dáta o tejto metrike nájdete tu:
Prehľady > Speňažovanie > Súhrn speňažovania

ake KPI sledovat v Google Analytics 4? 9

Tento článok predstavuje tie najbežnejšie ukazovatele, ktoré vieme v Google Analytics 4 pohodlne sledovať.

Je to však len pomôcka a vždy je na zváženie od konkrétneho typu podnikania, ktoré metriky majú pre Vás ten najväčší význam a podľa toho si vybrať tie, ktoré chcete sledovať a následne vyhodnocovať na základe Vašich podnikateľských či osobných cieľov.