V DASE sme v minulosti implementovali veľa rôznych typov cookie bannerov. Vo väčšine prípadov to bol cookie banner od Cookiebot, ktorý ponúka veľa možností ako prispôsobiť vzhľad a funkcionalitu banneru. Nezáleží však, pre akú Consent Management Platformu (CMP) sa rozhodnete (alebo si vyviniete vlastné riešenie).

V tomto článku sa viac zameriam na naše skúsenosti, ktoré sme za posledné roky nazbierali. Tiež je dôležité poznamenať, že nie všetky bannery, ktoré sú opísané nižšie sú aj v súlade s GDPR – konečné rozhodnutie pre typ banneru je vždy na klientovi po konzultáciách s právnym poradcom.

V tejto case study sme vyhodnotili 30 rôznych bannerov, prevažne implementované pre holandských klientov. Klienti sú s rôznym zameraním (od siete posilňovní, cez e-shopy so športovým zameraním až po online marketingové agentúry) s rôznym počtom denných návštev (v rozmedzí od pár desiatok až po desaťtisíce návštev denne) a zahŕňa free Google Analytics účty aj platené 360 účty. Celkový počet relácií na týchto weboch sa mesačne pohybuje v miliónoch.

Opt-in rate

Je to pomer používateľov, ktorí dali plný súhlas, tzn. súhlasili aj s ukladaním cookies na marketingové účely.

Pozrel som sa na priemerný opt-in rate klientov, ktorým sme pomohli s integráciou cookie banneru od Cookiebot. Priemerný opt-in rate sa naprieč všetkými klientmi a všetkými druhmi bannerov pohybuje okolo 80%.

Samozrejme, niektoré typy bannerov performujú nadpriemerne, iné podpriemerne. Čo teda vplýva na dosiahnutie vyššieho percenta používateľov, ktorí akceptovali všetky cookies? Z našich predchádzajúcich skúseností sú to hlavne typ zobrazeného banneru a jeho vzhľad.

Typ banneru

Pod typom banneru mám na mysli jeho umiestnenie a či sa jedná o klasickú lištu, alebo pop-up, ktorý sa zobrazí pred obsahom webu.

Najrozšírenejším typom je klasická cookie lišta, ktorá sa najčastejšie zobrazuje v dolnej časti obrazovky. Výhodou takéhoto banneru je práve fakt, že je veľmi rozšírený a používatelia sú zvyknutí takéto lišty automaticky odklikávať (píšem z vlastnej skúsenosti), takže obyčajne majú takéto riešenia pomerne vysoký opt-in rate (pohybujúci sa v rozmedzí od 70-85%).

case study : typy bannerov

Príklady klasickej cookie lišty v dolnej časti webu

Pri tomto variante je dôležité, aby lišta nebola príliš nenápadná. Keďže podľa GDPR by ste pri ignorovaní banneru nemali ukladať žiadne cookies (okrem tých, ktoré sú potrebné na funkčnosť webu), môže sa veľmi jednoducho stať, že váš banner budú vaši používatelia jednoducho ignorovať a tým prídete o množstvo dát.

case study : typy bannerov

Príklad ľahko ignorovateľného banneru

Najlepší opt-in rate má práve banner, ktorý sa zobrazí v podobe vyskakovacieho okna. Výhodou tohto banneru je, že používatelia s ním musia nejakým spôsobom interagovať, inak prakticky nevedia využívať niektoré funkcie webovej stránky.

Takýto typ banneru je však na hrane s GDPR, nakoľko GDPR neumožňuje podmieňovať súhlas s cookies k prístupu obsahu webu. V tomto prípade však obsah nie je neprístupný, ak používateľ súhlas nedá, vyžaduje sa len jeho vyjadrenie. Záleží teda skôr od samotného výkladu usmernenia.

case study : typy bannerov
Cookie banner v podobe pop-up okna

case study : typy bannerov

Cookie banner v podobe pop-up okna 2

Vzhľad banneru

Vzhľad banneru (typ a prevedenie zobrazených možností) je druhým veľkým faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledný opt-in rate.

Ak dávate používateľom na výber iba z možností – prijatie všetkých cookies a prijatie iba základných cookies (s tým, že takýto banner spravidla obsahuje aj tretie tlačidlo, ktoré slúži na povolenie, resp. zakázanie rôznych kategórií cookies), takýto typ banneru má priemerne lepší opt-in rate.

Cookie banner v podobe popup okna

Vzhľad banneru s troma tlačidlami (vizuálne zvýraznená možnosť prijatia všetkých cookies).

V našom datasete rozdiel predstavuje aj 10-15% oproti cookie banneru, ktorý hneď používateľom ponúka štyri možnosti, ktoré používateľ môže zapnúť alebo vypnúť (väčšinou sú súbory cookies rozdelené do štyroch rôznych kategórií).

Je to hlavne z dôvodu, že všetky tieto checkboxy pri rôznych kategóriách cookies by mali byť predvolene vypnuté.

case study typy bannerov

Banner s checkboxami pre rôzne kategórie cookies.

Všetky tlačidla na cookie lište by mali byť štylizované rovnako, aby neovplyvňovali voľbu používateľa. Avšak bannery, ktoré majú tlačidla farebne odlíšené, samozrejme získavajú lepší opt-in rate (treba však mať na pamäti, že takéto riešenie je pravdepodobne s rozporom s GDPR).

Testovanie

Samozrejme, okrem týchto dvoch premenných môže opt-in rate ovplyvňovať mnoho ďalších faktorov – samotný text na banneri (i keď som skôr názoru, že väčšina ľudí si text na banneri nečíta a automaticky banner odklikáva), cieľová skupina, ktorá navštevuje váš web atď.

Najlepším spôsobom, ako zabezpečiť vyšší opt-in rate je testovanie viacerých typov bannerov, viacero typov konfigurácií a zaznamenávať, ako s danými typmi bannerov používatelia interagujú (veľa CMP systémov vám tieto štatistiky ponúka) a následne tieto dáta vyhodnotiť a zvoliť variantu, ktorá vám priniesla najlepšie výsledky.

Vo finále je určite dosiahnuteľné mať opt-in rate na hranici 80-90% a byť stále v súlade s nariadeniami  GDPR.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že je dôležité banner nastaviť tak, aby používateľom nepodsúval akúkoľvek možnosť pri výbere, a bol čo najviac neutrálny. Myslím, že komunikácia a transparentnosť ohľadom zbierania dát je veľmi dôležitá, a určite by malo byť prioritou pre akýkoľvek web získať tento súhlas právoplatne, bez akéhokoľvek ovplyvňovania.