S blížiacim sa koncom Universal Analytics a prechodom na Google Analytics 4 je dôležité spomenúť, ako sa niektoré metriky menia naprieč týmito verziami. Niektoré z nich zanikajú, niektoré sa dočkali zmeny a niektoré sú nahradené úplne novými metrikami.

Pri prechode na Google Analytics 4 je dôležité uvedomiť si fakt, že takéto zmeny nastávajú a nie je možné dokonalo porovnávať dáta z “rovnakých” metrík, pretože ich význam sa medzi verziami mení.

Používatelia (Users)

Zatiaľ čo v Universal Analytics máme dve metriky – Všetci používatelia a Noví používatelia, tak v Google Analytics 4 pribudla k dvom ešte tretia metrika s názvom Aktívni používatelia.

Zmeny, ku ktorým prišlo medzi verziami, sú obsiahnuté v nasledujúcej tabuľke. 

MetrikaUniversal AnalyticsGoogle Analytics 4
Všetci používatelia (Total Users)
 • Primárna metrika ohľadom používateľov v UA
 • Celkový počet používateľov
 • Celkový počet používateľov
Noví používatelia (New Users)
 • Počet používateľov, ktorí prvýkrát interagovali s vašou stránkou
 • Počet používateľov, ktorí prvý krát interagovali s vašou stránkou, alebo spustili vašu aplikáciu a odpálili udalosť first_open
Aktívni používatelia (Active Users) 

X

 • Primárna metrika ohľadom používateľov v GA4
 • Počet používateľov, ktorí boli aktívni počas 28 dní

 

Zobrazenia stránok (Pageviews)

Universal Analytics sleduje zobrazenia obrazovky v samostatnom vlastníctve pre web a v samostatnom vlastníctve pre aplikácie, zatiaľ čo GA4 kombinuje údaje z webu a aplikácie v tom istom vlastníctve.

MetrikaUniversal AnalyticsGoogle Analytics 4
Zobrazenie stránky (Pageview)
 • Celkový počet zobrazených stránok, kde sa počítajú aj opakované zobrazenia jednej stránky
 • Inak nazývaná aj ako Zobrazenia (Views)
 • Celkový počet videní webových stránok a/alebo obrazoviek v aplikácii, kde sa počítajú aj opakované zobrazenia jednej obrazovky, alebo stránky
Unikátne zobrazenie stránky (Unique Pageview)
 • Celkový počet zobrazených stránok bez započítania duplikátov
 

X

 

Nákupy (Purchases)

Počet udalostí Nákupu sa v UA a GA4 počíta veľmi podobne (aj keď sú tam menšie rozdiely, ktoré sú spomenuté v tabuľke), a preto by sa mal počet udalostí pri porovnávaní dát z UA a z GA4 takmer zhodovať.

MetrikaUniversal AnalyticsGoogle Analytics 4
Nákupy (Purchases)
 • Udalosti purchase sa spúšťajú v rámci modelu rozšíreného elektronického obchodu (Enhanced Ecommerce)
 • Údaje sa získavajú z poľa products prostredníctvom JavaScriptu a zhromažďujú sa v udalosti purchase vtedy, keď sa rozhodnete túto udalosť odoslať
 • Je odporúčané používanie udalostí purchase a údaje sa zhromažďujú podobným spôsobom ako v UA
 • Neposkytuje sa dodatočný JavaScript na zhromažďovanie poľa ale očakáva, že pole items pri zhromažďovaní udalosti purchase dodáte vy sami

 

Relácie (Sessions)

Rozdiel v počte Relácií medzi UA a GA4 sa môže líšiť medzi jednotlivými biznismi v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad od geografickej polohy podniku, používania UTM, alebo používania filtrov.

MetrikaUniversal AnalyticsGoogle Analytics 4
Relácia (Session)
 • Obdobie, počas ktorého používateľ aktívne interaguje s vašou webovou stránkou, alebo aplikáciou
 • Má definované parametre, ktoré môžu spôsobiť jej ukončenie
 • Nová relácia sa spustí, ak sa používateľ vráti po uplynutí časového limitu relácie
 • Nová relácia sa spustí, ak je používateľ na webovej stránke, keď príde polnoc
 • Nová relácia sa spustí, ak si používateľ na webe vyberie nové parametre kampane 
 • Inak nazývaná aj ako Začiatok relácie (Session Start)
 • Počíta sa, keď nastane nová udalosť session_start, t. j. keď používateľ interaguje s aplikáciou, alebo webom
 • Relácie sa nespúšťajú o polnoci, alebo keď sa objavia nové parametre kampane

 

Akvizičné metriky založené na reláciách/návštevnosti (Session/Traffic based Acquisition metrics)

MetrikaUniversal AnalyticsGoogle Analytics 4
Akvizičné metriky založené na reláciách/návštevnosti (Session/Traffic based Acquisition metrics)
 • Tieto metriky sa nachádzajú v sekcii Akvizícia v mnohých rôznych prehľadoch, ako je napríklad prehľad Kanály (Channels), alebo prehľad Zdroj/Médium (Source/Medium)
 • Kanál (Channel), alebo Zdroj/Médium (Source/Medium) sú dimenzie, ktoré sa analyzujú v porovnaní s metrikami, ako sú Používatelia a Relácie
 • Metriky akvizície návštevnosti nájdete v prehľade Akvizícia návštevnosti (Traffic Acquisition)
 • Dimenzie Kanál alebo Zdroj/Médium sa merajú na základe metrík, ako sú Používatelia a Relácie
 • Hlavné rozdiely v metrikách akvizície medzi UA a GA4, sú v súlade s rozdielmi pri metrikách Používatelia, alebo Relácie

 

Konverzie (Conversions)

Ak sú vaše konverzie založené na cieľových adresách URL, alebo na udalostiach v UA (t. j. Kategória/Akcia/Štítok), pre ktoré ste nastavili ekvivalentné konverzné udalosti v GA4, tak dáta o Konverziách v oboch verziách môžu byť dosť podobné.

Avšak medzi Universal Analytics a Google Analytics 4 sú niektoré dôležité rozdiely, ktoré môžu sťažiť porovnávanie počtov konverzií.

MetrikaUniversal AnalyticsGoogle Analytics 4
Konverzie (Conversions)
 • Vieme si definovať cieľ (goal), ktorý označuje konkrétnu akciu používateľa, ktorá sa má považovať za konverziu
 • UA započítava iba jednu konverziu na reláciu pre každý cieľ
 • Vieme si definovať konverznú udalosť (event) pre každú akciu, ktorú chceme počítať ako konverziu
 • GA4 započítava každý výskyt konverznej udalosti, aj keď sa rovnaká konverzná udalosť zaznamená viackrát počas tej istej relácie

 

Miera okamžitých odchodov a miera interakcií
(Bounce Rate vs. Engagement Rate)

Miera okamžitých odchodov (Bounce Rate) bola v určitom čase vhodným meradlom interakcie so stránkami, ale s príchodom zmien v oblasti webových stránok a aplikácií sa stala menej užitočnou a presnou.

Preto Google Analytics 4 používa metriky, ktoré sú relevantnejšie pre súčasné fungovanie webových stránok a aplikácií. Avšak metrika v GA4 – Miera interakcií (Engagement Rate) – má časový limit a teda nie je dokonalým opakom pre metriku Miera okamžitých odchodov (Bounce Rate).

MetrikaUniversal AnalyticsGoogle Analytics 4
Miera okamžitých odchodov (Bounce Rate)
 • Percento relácií na jednej stránke, pri ktorých nedošlo k žiadnej interakcii so stránkou
 • Relácia s okamžitým odchodom má trvanie 0 sekúnd
 

 

X

Miera interakcií (Engagement Rate) 

 

X

 • Percento interaktívnych relácií (Engaged Sessions), ktoré predstavuje počet relácií s trvaním najmenej 10 sekúnd, ktoré mali konverznú udalosť, alebo mali aspoň dve zobrazenia stránky/obrazovky

 

Počet udalostí (Event count)

Zásadný rozdiel v dátovom modeli medzi vlastníctvami v Universal Analytics a Google Analytics 4 predstavujú práve Udalosti a ako ich jednotlivé verzie ponímajú. 

MetrikaUniversal AnalyticsGoogle Analytics 4
Všetky udalosti (Total Events)
 • Udalosť v Universal Analytics má vlastnú Kategóriu (Category), Akciu (Action) a Štítok (Label) a je si sám sebe vlastným typom hitu.
 • Celkový počet udalostí sa zvyšuje pri každom spustení Kategórie/Akcie/Označenia udalosti
 

X

Počet udalostí (Event Count) 

X

 • Každý „hit“ je udalosť a tie v GA4 nemajú informáciu o Kategórii, Akcii alebo Štítku
 • Všetky akcie sú udalosti a názvy udalostí nemusia byť nevyhnutne jedinečné

 

Viac sa môžete dočítať v dokumentácií od Googlu, z ktorej tento článok vychádza: https://support.google.com/analytics/answer/11986666?hl=en#zippy=%2Cin-this-article